Nytt pumpekraftverk planlagt i Tonstad

NVE og Sira-Kvina kraftselskap arrangerer et folkemøte i forbindelse med kraftselskapets planer om å bygge et pumpekraftverk i tilknytning til eksisterende Tonstad kraftverk i Sirdal kommune.

Møtet vil bli holdt i kommunehuset på Tonstad, mandag 13. januar kl. 1900. Det vil bli orientert om prosjektet og gjort rede for saksbehandlingen. NVE har mottatt melding om planlegging av et pumpekraftverk i tilknytning til eksisterende Tonstad kraftverk i Sirdal kommune. Det planlegges en ny tunnel parallelt med eksisterende tunnel mellom Sirdalsvatn i Sirdal og Flekkefjord kommune og Homstølvatn i Kvinesdal kommune. Vann fra Sirdalsvatn vil bli pumpet opp i Homstølvatn og kjørt ut gjennom kraftstasjonen når behovet for strøm er størst. Pumpekraftverket er planlagt med en installasjon på 1000 MW og slukeevne på ca. 250 m3/s. Meldingen, som behandles etter plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger, har til formål å klargjøre hvilke konsekvenser tiltaket kan få for miljø, naturressurser og samfunn, og hvilke forhold det bør tas hensyn til under den videre planleggingen. På bakgrunn av meldingen og merknadene til denne fastsetter NVE, i samråd med Miljøverndepartementet, et endelig program for konsekvensutredninger som skal følge en ev. konsesjonssøknad. Meldingen er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i Sirdal og på natur- og næringsetaten i Kvinesdal frem til 1. februar 2003.