Nytt EU-direktiv åpner opp for mer bruk av miljømerking

EU har vedtatt nytt direktiv for offentlige innkjøp. Direktivet vil forbedre hverdagen til grønne innkjøpere blant annet ved å åpne opp for bruk av miljømerker.

Det nye anskaffelsesdirektivet vedtatt av EU kan gjøre det lettere for offentlige innkjøpere og stille miljøkrav og få disse evaluert. Regelverket skal implementeres senest januar 2016 i Norge.

- Det nye direktivet vil gjøre det enklere for innkjøperne å stille gode miljøkrav. Forenklingen vil stimulere til innovasjon mot produkter med stadig bedre miljøegenskaper. Offentlige innkjøp på 400 milliarder kroner hvert år kan bli Norges mest effektive verktøy for miljøresultater, sier direktør Anita Winsnes i Miljømerking.

Miljømerker forenkler

Tidligere undersøkelser har vist at det viktigste hinderet for grønne offentlige innkjøp i Norge er mangel på kunnskap hos innkjøperne om miljø og hvordan utvikle miljøkriterier.

Ved å benytte det offisielle miljømerket Svanen kan innkjøpere sikre seg profesjonelt utviklede miljøkrav som holdes faglig oppdatert med kontinuerligere justeringer. Men det har blitt slått fast av EU-domstolen at selv om offentlige innkjøpere kan stille miljøkrav, kan de ikke stille krav om konkrete merkeordninger.

For innkjøpere har dette medført at man har måttet akseptere annen miljødokumentasjon som kan vise oppfyllelse av kravene til den aktuelle merkeordningen. For miljømerker som Svanemerket er slike krav svært omfattende og derfor har den potensielle evalueringsjobben vært avskrekkende for mange innkjøpere.

Åpner for bruk av miljømerker

Det nye direktivet åpner nå opp for å bruke seriøse miljømerker som miljøkrav med noen begrensninger og gitte forutsetninger. Dette kan forenkle både kravsetting og evalueringsjobben for offentlige innkjøpere i framtiden. Svanens innkjøperklubb jobber med å avklare de juridiske betingelsene for bruk av miljømerker og hvordan det bør gjøres i praksis.

Som en del av dette arbeidet arrangerer Svanens innkjøperklubb et seminar 20. november der blant annet advokat Robert Myhre, tidligere sekretariatsleder i Klageorgan for offentlige anskaffelser, presentere mulighetene for miljøkrav med det nye direktivet nærmere.