Dette er en av illustrasjonene Nye Veier brukte av den nye Mjøsbra (til høyre) før E6-kontrakten for strekningen Moelv - Roterud ble avbestilt i fjor sommer.

Dette er en av illustrasjonene Nye Veier brukte av den nye Mjøsbra (til høyre) før E6-kontrakten for strekningen Moelv - Roterud ble avbestilt i fjor sommer. 

Illustrasjon: Multiconsult/Nye Veier.

Nye Veier vurderer ny plassering av Mjøsbrua

I fjor sommer avbestilte Nye Veier kontrakten på byggingen av ny firefelts E6 mellom Moelv og Roterud i Innlandet. Nå ønsker selskapet å utvide planområde for å vurdere alternativer for plassering av ny bru over Mjøsa.

– Etter at arbeidet med ny bru over Mjøsa stoppet opp i fjor sommer, har vi jobbet videre med å utvikle prosjektet. Vi ser blant annet at en realiserbar løsning må etableres på grunnere vanndyp enn det som tidligere er lagt til grunn. Det siste året har vi undersøkt ulike krysningspunkt for en ny bru over Mjøsa. Vi ønsker nå å utrede to alternativer, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier, i en pressemelding.

Det ene alternativet Nye Veier ønsker å utrede går like sør for båthavna i Moelv og over til Skulhusodden, mens det andre alternativet går parallelt med og like sør for dagens Mjøsbru.

– Vi ønsker å være åpne om dette behovet allerede nå. Til høsten vil vi komme tilbake med et formelt varsel om utvidelse av planområdet, sier Tangen.

Det er de to kommunene Ringsaker og Gjøvik som må fatte vedtak om utvidelse av planområdet.

– I samarbeid med kommunene legger vi opp til bred medvirkning. Planprogrammet med den varslede utvidelse av planområdet skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. I høringsperioden blir det gjennomført informasjonsmøter og åpne kontordager. Da kan de som er berørt av planene få mer informasjon, komme med spørsmål og sende inn innspill til planprogrammet, sier Tangen.

Også på strekningen nord for ny Mjøsbru vil det bli justeringer i planprogrammet. Nye Veier arbeider for å oppnå lavere klimagassutslipp og redusert miljøbelastning av våre prosjekter. En mulig løsning er å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien. Dette vil Nye Veier legge til grunn i det videre med reguleringsplanen for ny E6 Moelv-Roterud, opplyser selskapet.

De neste månedene vil Nye Veier utføre grunnundersøkelser både ved Moelv og på Mjøsas vestside ved Paradisvika og Skulhusodden.