Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag.

Nye Veier: Viktig milepæl for ny E39 Mandal øst - Mandal by

Arbeidet med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by er i gang. Kontrakten har en verdi på 1.500 millioner kroner.

Fremdriftsplan kontrakt B, Mandal øst – Mandal by:

- 29. juni 2018: Valg av entreprenør til konkretiseringsfasen.

- 30. september: Konkretiseringsfase slutt.

- 4. oktober: Signere kontrakt med entreprenør.

- 2. halvår 2019: Anleggsarbeidet starter.

- Medio 2022: Veien åpnes.

- Kontrakten har en verdi på 1.500 millioner kroner eks. mva.

 - En viktig milepæl for prosjektet. Nå er planprosessen formelt i gang. Vi har lagt opp til et løp som vi håper motiverer publikum til å fremme sine synspunkter, meninger og forslag knyttet reguleringsarbeidet som starter, sier utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier.

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen ny E39 Døle bru - Livold vedtatt i Mandal kommunestyre 18. juni 2015 og i Lindesnes kommunestyre 25. juni 2015.

Nye Veier har i samarbeid med Asplan Viak opprettet en digital medvirkningsportal som skal gjøre det enklere for publikum å gi tilbakemelding.

Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt. Begrunnelsen er at planarbeidet er i vesentlig grad i samsvar med gjeldende overordnede planer.

Planområdet er cirka ti kilometer langt og strekker seg fra Døle bru til Mandal by, nærmere bestemt Ime. Planen skal legge til rette for fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t, og to felts tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t. Det er ventet at tiltaket gir vesentlig forbedret fremkommelighet og trafikksikkerhet. Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset.

- Vi ber om at synspunkter og innspill eller andre relevante opplysninger oversendes innen 31. august 2018, sier Lohne.