Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier snart klare med milliard-utlysning

Konkurransegrunnlaget for E6 Kvithammar–Åsen blir utlyst om et par uker, og totalentreprenør velges i 2. kvartal 2019.

Ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger har en samlet prosjektkostnad på i underkant av 4 milliarder kroner, eksklusiv merverdiavgift.

Hele traséen på 19 km går i jomfruelig terreng, og det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen inkluderer Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) gjennom Forbordsfjellet.

- Sammen med Nye Veier og berørte kommuner skal totalentreprenør utvikle reguleringsplan for E6-utbyggingen, basert på utarbeidet kommunedelplan, melder Nye Veier i en pressemelding.

Kvithammar–Åsen er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger, og prosjektet har stor samfunnsøkonomisk betydning i det sammenslåtte Trøndelag. Utbyggingen vil også gi langt bedre veisikkerhet – ikke minst fordi ny E6 legges utenom det trange og rasfarlige Langstein, uten omkjøringsmuligheter.

I konkurransegrunnlaget for Kvithammar–Åsen legges det så langt opp til omfattende samhandling i prosjekteringsfasen og totalentreprise i gjennomføringsfasen. Byggestart er satt til 2020, og veien fullføres i 2025/2026.

Følgende prestasjonsmål er fastsatt, ifølge Nye Veier:

Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.
• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden.
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
• Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.