Illustrasjonsfoto: Dronning Landskap

Nye Veier i gang med planlegging av fornminnepark ved E18 i Porsgrunn

Nye Veier skal bygge ny E18 gjennom Porsgrunn. Nå starter arbeidet med detaljreguleringsplan for etablering av fornminnepark ved Herregårdsbekken og omlegging av Nystrandvegen.

- Nye Veier går nå i gang med å tilrettelegge for etablering av det vi håper blir en flott fornminnepark ved Herregårdsbekken. Fornminneparken blir liggende sør for den planlagt E18-traséen. Hensikten med fornminneparken er å synliggjøre og videreformidle kunnskap om kulturminner i området. Nystrandvegen må også legges om for å unngå og berøre kulturminner øst for veien. Dette er en del av E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt, i en pressemelding.

Kulturminner som ligger i området der ny E18 skal bygges, skal flyttes og rekonstrueres i fornminneparken. Det skal lages turstier i tilknytning til turstiene på begge sider av Herregårdsbekken. Adkomst til fornminneparken blir ved eksisterende parkeringsplass ved idrettsanlegg ved Nystrandvegen.

Lossius sier at bakgrunnen for etableringen av fornminneparken er en innsigelse fra Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen mente at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til automatiske fredete kulturminner i området ved Herregårdsbekken. Innsigelsen ble frafalt på vilkår av at Nye Veier etablerer en fornminnepark som et kompenserende tiltak for kulturminnene som vil gå tapt ved Herregårdsbekken.

-Det er etablert en egen medvirkningsportal for prosjektet som er tilgjengelig på nyeveier.no. På denne medvirkningsportalen kan man både få mer informasjon om prosjektet og komme med innspill. Nye Veier har gode erfaringer med digitale medvirkningsportaler og vi håper at mange vil benytte seg av muligheten både til å holde seg oppdatert om prosjektet og komme med innspill, sier Lossius.

Multiconsult er engasjert som rådgivende konsulent og utarbeider reguleringsplanen på vegne av Nye Veier. Planforslaget som utarbeides skal sendes til Porsgrunn kommune. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn blir det ny anledning til å uttale seg. Det er kommunen som endelig skal behandle og vedta reguleringsplanen. Fristen for å komme med innspill til planoppstarten er 20. september 2020.