Kart som viser de to hovedkonseptene med varianter Nye Veier har arbeidet med i verdioptimaliseringen for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Ill. Nye Veier

Kart som viser de to hovedkonseptene med varianter Nye Veier har arbeidet med i verdioptimaliseringen for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Ill. Nye Veier

Nye Veier anbefaler mer gjenbruk av eksisterende E18 mellom Tvedestrand og Bamble

Siden høsten 2021 har Nye Veier utredet mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei på E18 mellom Tvedestrand og Bamble.

– Nye Veier har optimalisert og vurdert to konsepter på strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er reguleringsforslaget fra 2021 og det andre er mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Nye Veier har nå lagt fram de faglige vurderingene og anbefaling om videre planprosess for strekningen. Fra Tvedestrand til Gjerstad mener Nye Veier økt gjenbruk kan være løsningen. Nye Veier ser imidlertid behov for et mer detaljert faglig grunnlag for å bli trygge på valget, skriver Nye Veier på sine nettsider. I Gjerstad anbefales gjenbruk av dagens vei gjennom hele strekningen. For strekningen i nord, gjennom Kragerø og Bamble, anbefaler Nye Veier å utvikle reguleringsplanforslaget fra 2021 med mer gjenbruk.

– Det siste året har Nye Veier arbeidet med verdioptimalisering på strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Vi mener det har vært nyttig og vi har oppnådd effektene vi håpet på da vi restartet prosjektet i fjor. En av de største effektene er at mer gjenbruk av eksisterende vei reduserer arealbeslaget og klimagassutslippene. Vi ser også et potensial for kostnadsbesparelser som gjør at vi er nærmere et realiserbart utbyggingsprosjekt. Nå legger Nye Veier fram rapporten fra det faglige arbeidet som er gjort og våre anbefalinger om videre planprosess som vi skal drøfte med kommunene, sier Benedichte Limmesand Hellestøl, prosjektutviklingssjef Nye Veier, i meldingen.

Nye motorveier i Norge i dag skal som hovedregel planlegges for fartsgrense 110 km/t som innebærer at det er strenge krav til utformingen.

– I prosjektet har vi sett etter muligheter for å redusere belastningene på klima og miljø. Nye Veier har derfor søkt Vegdirektoratet om å kunne planlegge for fartsgrense 100 km/t. Det ble innvilget og har vært en viktig forutsetning for utredningene og de endelige anbefalingene for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Ved å planlegge for 100 km/t kan man gjenbruke vesentlig mer av dagens vei på strekningen, sier Stian Blindheim, prosjektleder plan i Nye Veier.

Nye Veier anbefaler å fortsette den allerede påbegynte reguleringsplanprosessen, men på litt ulike måte i de forskjellige delstrekningene.