– Denne modellen vil gjøre oss bedre i stand til å løse oppgavene våre, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Ny organisering av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet gikk 1. januar 2020 fra en geografisk organisasjonsmodell med regioner til en funksjonell organisasjonsmodell med avdelinger som har landsdekkende ansvar innenfor sine områder.

- Konkret innebærer den nye organiseringen at etaten nå er organisert med to staber, en uavhengig klagesaksfunksjon og seks avdelinger, skriver tilsynet på sine nettsider.

Man mener denne organisasjonsendringen skal bidra til et mer fremtidsrettet og effektivt arbeidstilsyn, og bidra til å understøtte etatens arbeid og ambisjoner frem mot 2030.

- Endringer i samfunn og arbeidsliv, som for eksempel økt globalisering, arbeidsinnvandring, større grad av plattform-/nettverksorganisering, et mer fragmentert arbeidsliv og graden av digitalisering og robotisering, endrer både rammebetingelser og forventninger til Arbeidstilsynet. Det gjør det samtidig nødvendig å tilpasse organisasjonen for å møte fremtidens utfordringer på en god måte, skriver Arbeidstilsynet.

I den nye organiseringen er nærliggende fag- og tjenesteområder samlet under samme ledelse, roller og ansvar er trukket opp på nytt og administrasjonen skal være enklere. Direktoratet har færre ansatte og det er flere som skal jobbe med etatens kjerneproduksjon.

– Denne modellen vil gjøre oss bedre i stand til å løse oppgavene våre. Den legger til rette for mer robuste og spissede fagmiljø, den bidrar til tydeligere ansvar for faglige avklaringer og den gir organisasjonen nødvendig fleksibilitet i møte med fremtidens utfordringer, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Direktoratet for arbeidstilsynet består av stabene for virksomhetsstyring og -utvikling og organisasjon, samt en uavhengig klagesaks- og sekretariatsfunksjon. Ytre etat ivaretar Arbeidstilsynets kjerneaktivitet og består av seks avdelinger; Arbeidsmiljø og regelverk, Tilsyn, Arbeidslivskriminalitet, Kommunikasjon og brukerdialog, Søknader og meldinger, IT og administrasjon.

Tilsyn- og arbeidslivskriminalitetsaktivitene er organisert innenfor fire geografiske områder; nord, sør, øst og vest. Områdeinndelingen harmonerer med politidistriktene med unntak av Viken - og med de nye statlige regiongrensene.
Kontorstrukturen i etaten er uforandret, og etatens toppledelse er samlet i Trondheim.