Ny maskinforskrift

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har, i samråd med Justisdepartementet og Miljøverndepartementet, fastsatt ny maskinforskrift.

Forskriften vil tre i kraft 29. desember 2009 og vil fra dette tidspunktet erstatte gjeldende maskinforskrift av 19. august 1994 nr. 820.

Maskinforskriften gjelder på Arbeidstilsynets, Petroleumstilsynets og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps fagområder, og retter seg i hovedsak mot produsenter, importører og leverandører av maskiner.

Disse aktørene må derfor påse at maskiner som omsettes innen EØS-området fra 29. desember 2009 følges av en EF-samsvarserklæring, og ved CE-merking kunne garantere at alle relevante krav i ny maskinforskrift er oppfylt.

Virkeområdet utvides
Endringen i maskinforskriften innebærer i hovedsak at maskinforskriftens virkeområde utvides til å omfatte byggeplassheiser og heiser under 0,15 m/s (handikapheiser). Den nye maskinforskriften omfatter også visse typer bærbart utstyr med eksplosiv ladning, som boltpistoler og andre bærbare slagmaskiner.

Når det gjelder boltpistoler, fastsetter forskriften en overgangsperiode frem til 29. juni 2011. Nåværende forskrift om boltpistoler vil derfor fortsatt gjelde i denne overgangsperioden. Maskinforskriften presiserer  at den gjelder også for jord- og skogbrukstraktorer for de risikoer som kjøretøyforskriften ikke dekker.

Produsentens plikter for delvis ferdigstilte maskiner klargjøres i den nye forskriften. Delvis ferdigstilte maskiner skal ikke CE-merkes, men produsenten må utarbeide monteringsveiledning, relevant teknisk dokumentasjon, samt sørge for en innebyggingserklæring.

Tydeligere krav
Virkeområdet til maskinforskriften blir klargjort ved at det trekkes en klarere grense mot "lavspenningsdirektivet" som er implementert i forskrift om elektrisk utstyr, noe som tidligere var opp til produsentens risikovurdering. Maskinforskriften har også en mer presis definisjon av hva som skal defineres som maskiner.

Maskinforskriftens vedlegg I, som fastsetter grunnleggende helse- og sikkerhetskrav for maskiner, spesifiserer produsentens krav til risikovurdering for integrert maskinsikkerhet, i tillegg til at ergonomiske krav, krav til arbeidsstasjoner og seter nå gjelder alle maskiner.