Ny kraftleidning skal gi straum til dobbeltspor

I samband med utbygging av dobbelt togspor mellom Larvik og Porsgrunn, gir NVE løyve til å bygge ein om lag 28 kilometer lang kraftleidning frå Meen i Skien til Dolven transformatorstasjon i Larvik.

NVE gjev samstundes løyve til ny koplingsstasjon og omformarstasjon på Solum i Skien, og utviding av transformatorstasjonen på Dolven i Larvik, skriver de i ein pressemelding.

Anlegga, som ligg i Telemark og Vestfold, er naudsynte for å gje nok straum til den nye jernbanen som er under bygging. Kraftleidningen vil samstundes sikre stabil og god straumforsyning i Stavern og Larvik.

NVE stiller krav om utarbeiding av ein miljø-, transport- og anleggsplan. Denne planen skal mellom anna sikre at anleggsarbeidet kan gjennomførast på ein mest muleg skånsom måte.

NVE har gitt løyve til:

Om lag 28 kilometer ny kraftleidning frå Meen i Skien kommune via Solum, til Dolven transformatorstasjon i Larvik kommune (Skagerak Nett AS).

Ein ny koplingsstasjon på Solum i Skien (Skagerak Nett AS)

Ein ny omformarstasjon på Solum (Jernbaneverket)

Utviding av Dolven transformatorstasjon i Larvik (Skagerak Nett AS)