Statens vegvesen anbefaler vestsidealternativet for ny E6 forbi Lillehammer. Illustrasjon: Statens vegvesen

Ny E6 forbi Lillehammer: Vegvesenet anbefaler vestsida

I dag presenterte Statens vegvesen sin foreløpige anbefaling til ny E6-trasé forbi Lillehammer for kommunestyrepolitikerne. Vegvesenet har landet på vestsida og varlser allerede en mulig innsigelse mot østalternativet.

– Vi er ikke 100 prosent ferdige med våre faglige vurderinger i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for ny E6 Vingrom-Ensby. Hovedbildet begynner likevel å bli så tydelig at vi kan gi ei foreløpig anbefaling om å legge ny E6 forbi Lillehammer på vestsida av Lågen, sier planprosessleder Bjørn Hjelmstad i Statens vegvesen til Statens vegvesen sin internettside.

Han understreker at det kan komme justeringer i innspurten av arbeidet med kommunedelplanen, men at de ikke vil bli så omfattende at de vil påvirke Vegvesenets anbefaling.

Kommunedelplanen for ny E6 Vingrom-Ensby blir lagt ut til offentlig høring fra begynnelsen av august 2017.

– Vår endelige traséanbefaling foreligger når vi har oppsummert og vurdert merknadene etter høringsperioden, sier Hjelmstad.

Vegvesenets foreløpige anbefaling for ny E6 Vingrom-Ensby

Vingrom-Øyresvika:

  • Vingrom-Øyresvika: Veg i dagen, fire felt

Øyresvika-Storhove:

  • Riselandet: Kryss med avkjøring til Lillehammer fra sør og nord, påkjøring kun for sørgående trafikk.
  • Riselandet-nordre Traaseth: Tunnel (3 300 meter)
  • Nordre Traaseth-Hovemoen: Bru over Lågen og Våløya (950 meter)

Storhove-Ensby:

  • Storhove: Kryss med av- og påkjøring til/fra Lillehammer og Gausdal
  • Tunnel, kort: Storhove-Besserudvegen, Fåberg (1620 meter)
  • Besserudvegen-Ensby: Veg i dagen, fire felt

Begrunnelse for anbefalingen

– Når vi har vurdert de ulike traséalternativene på hele strekningen Vingrom-Ensby, har vi sett på prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. De ikke-prissatte konsekvensene gjelder temaer som landskapsbilde, nærmiljø/friluftsliv, kulturminner/kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser, forklarer Bjørn Hjelmstad.

– For å si noe om strekningen Storhove-Ensby først, så har det vært diskutert lang eller kort tunnel forbi Fåberg. Vi har landet på en kort tunnel her fordi denne legger til rette for fartsgrense 110 km/t, som er bestillingen fra Samferdselsdepartementet, den gir mindre støyulemper på Fåberg og er bedre i forhold til landbruksinteresser, sier Bjørn Hjelmstad.

Når det gjelder de ikke-prissatte konsekvensene på strekningen forbi Lillehammer, kommer østalternativet best ut, men ikke vesentlig mye bedre enn vest.

– Når vi anbefaler vestalternativet er det fordi det svarer best på bestillingen vi har fått fra Samferdselsdepartementet: Planlegge ei hovedfartsåre med fartsgrense 110 km/t. Når vestalternativet i tillegg viser seg å være i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner billigere enn alternativet i øst, er det vanskelig å ikke anbefale ny E6 på vestsida av Lågen, sier planprosessleder Hjelmstad.

Grunnen til at en trasé i øst vil bli dyrere enn vestalternativet, er fordi det er svært krevende å bygge ut E6 i dagens korridor, blant annet forbi Strandtorget, samtidig som trafikken med 10-12.000 biler i døgnet skal avvikles på en sikker måte. Østsidealternativet er 600 meter lengre enn vestsidealternativet, inneholder tre store kryss, en ny og forlenget miljøtunnel på Mosodden, områder med forurenset grunn ved Strandtorget og omfattende støytiltak. I tillegg vil vegen bli bygd tett inntil boligbebyggelse og virksomheter. Det er også et vannverk i Korgen å ta hensyn til. En tunnel forbi Vingnes på vestsida inngår også i østsidealternativet.

Hjelmstad sier at dette er så tungtveiende grunner for å legge E6 på vestsida, at Vegvesenet vil vurdere å legge inn innsigelse mot østsidealternativet.

Videre framdrift

Kommunedelplanen for ny E6 Vingrom-Ensby blir lagt ut i begynnelsen av august. Fristen for å komme med merknader til planen vil bli fastsatt i samråd med Lillehammer kommune.

- Vegvesenets endelige anbefaling til trasé vil foreligge etter høringsperioden, når vi har vurdert de innkomne merknadene. Vår endelige anbefaling vil bli oversendt Lillehammer kommune for politisk slutt behandling og vedtak mot slutten av 2017, forutsatt at prosessen etter høring går greit, sier Hjelmstad.

Basert på prinsippvedtakene i kommunedelplanen skal Nye veier AS utarbeide reguleringsplan for ny E6 Vingrom-Ensby og deretter bygge vegen.