Ny bruk av NTK skaper reaksjoner

Nå er en ny stor NTK-utbygging på gang - og entreprenørene reagerer.

Bane NOR bestemte seg for noen år siden å ta i bruk offshorestandarden Norsk Totalkontrakt (NTK) til bruk i utbyggingen av Follobanen i stedet for mer vanlige Norsk Standard. Tidligere har ikke NTK blitt praktisert i særlig grad i byggenæringen – og dette skapte reaksjoner hos aktørene i næringen. Senere har den statlige utbyggeren også ved flere anledninger valgt å bruke denne kontraktsformen, til tross for massiv kritikk fra entreprenørene, og øvrige deler av byggenæringen.

Nå har man bestemt at utbyggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 også skal skje gjennom bruk av NTK - med noen tilpasninger. Etter det vi kjenner til skal dette også være første gang States vegvesen benytter NTK i sine utbygginger. Det er Bane NOR som har prosjektledelsen for denne felles utbyggingen i regi av de to statlige gigantene. Dette er et prosjekt som mange har ventet lenge på – og som består av flere gigantkontrakter med til dels omfattende tekniske utfordringer. Ikke uventet skaper dette reaksjoner i næringen.

Entreprenørene mener Bane NOR og Statens vegvesen gjennom kontraktsformen på Fellesprosjektet går i en helt annen retning enn hva en samlet næring har meddelt at man ønsker – og stiller seg svært undrende til valget som er gjort. Tidligere i år sendte EBA, sammen med NHO og BNL, et brev til Samferdselsdepartementet der de peker på at NTK-kontraktene ikke egner seg for anleggsbransjen.

Det synes dermed som om ikke innspillene fra næringens aktører blir hørt på i særlig grad.

Det er forståelig at det reageres på NTK-bruken. Det er helt sikkert flere positive aspekter ved NTK – og det er lurt å jobbe med utviklingsarbeider som vil kunne føre til gode gjennomføringsprosesser. Problemet er at NTK i utgangspunktet er utviklet og tilpasset til bruk ved utbygginger offshore. Det vil helt sikkert bli gjort justeringer som gjør at kontraktene skal passe inn mot infrastrukturprosjekter som Ringeriksbanen – men det finnes allerede godt utprøvde standarder i næringen – utviklet mellom alle involverte parter gjennom mange år. Hvorfor da ikke benytte Norsk Standard tilpasset nettopp disse utbyggingsprosjektene – og som er utviklet og justert av både utførende og byggherrene i lang tid?

Det er tydelig at Bane NOR har bestemt seg for å kjøre NTK-modellen og mener at den vil gi best resultater – ikke minst gjennom å kunne løse uoverensstemmelser underveis i prosessen. Vi er likevel usikre på om å bruke NTK vil bedre på dette – men frykter heller at det kan ha  negative aspekter ved seg. Blant annet inn mot konkurranseviljen fra flere av næringens aktører ved at denne modellen brukes. Man må jo se til at man får best mulig konkurranse til jobbene som lyses ut – og det er definitivt ikke opplagt at å bruke NTK vil bidra i en slik retning. Bettina Sandvin, leder for kontrakt- og prosjektseksjonen i Vegdirektoratet, uttalte i Byggeplassen, Byggeindustriens Podkast, tidligere i høst at de hadde tatt et standpunkt om å bruke Norsk Standard i sine utbygginger – men nå blir det altså også vegvesen-kontrakter der NTK inngår.

Ståle Rød pekte i samme podkast på at bruk av NTK kanskje reduserer Bane NORs risiko i utbyggingene der NTK brukes, men ikke entreprenørenes risiko. Og det er jo slik at risiko har en pris. Det kan dermed være en fare for at man får en dyrere utbygging enn hva som strengt tatt er nødvendig gjennom å bruke NTK – og det er det jo ikke noen som burde ønske.