Samarbeid mellom kommuner og private aktører gir et mer profesjonelt utleiemarked. Foto: Ricardofoto/Husbanken

Ny avtaleform skal gi flere utleieboliger

En ny avtaleform mellom private utleiere og kommuner skal sørge for flere utleieboliger og et mer profesjonelt utleiemarked. Konseptet heter tilvisningsavtaler og kan finansieres med grunnlån fra Husbanken. 

I år vil Husbanken gi lån og tilskudd til cirka 2.300 utleieboliger. Til nå har de aller fleste utleieboliger Husbanken finansierer vært kommunalt eide boliger, delfinansiert med tilskudd. I starten av desember var 367 boliger finansiert kun med grunnlån fra Husbanken ved bruk av kommunal tilvisningsavtale. Private aktører eier og drifter disse boligene. Kommunene blir dermed en aktiv bestiller av utleieboliger. Nå har flere kommuner fått øynene opp for denne ordningen.

- Det er mange fordeler med denne ordningen, sier seniorarkitekt Lars Halleraker i Husbanken. Gjennom utlysing av boligbehov blir kommunene en bestiller av utleieboliger ved hjelp av grunnlån, via private utleiere. Kommunene får tilgang til flere utleieboliger og boligmarkedet tilføres flere ordinære utleieboliger.

Dette er prosjekter som vil bli prioritert av Husbanken. Ved bruk av kommunal tilvisningsavtale kan utleieren få grunnlån fra Husbanken med gunstig rente, inntil 50 års nedbetalingstid og mulighet for å binde renten i 20 år.

- Dette gir utleier økonomisk forutsigbarhet og tilfredsstillende likviditet, som igjen kommer leietakerne til gode, sier Halleraker.

Mer profesjonelt utleiemarked

Kravet fra Husbanken er at firmaet må stille opptil 40 prosent av boligene i sitt prosjekt til disposisjon for kommunen i 20 år. Firmaet og kommunen må inngå en samarbeidsavtale for oppfølging av prosjektet, beboerne og bomiljøet.

- Husbanken ønsker med denne ordningen å bidra til et mer profesjonelt utleiemarked. Leiemarkedet er i dag preget av utleiekontrakter med kort varighet. Det er uheldig, spesielt for barnefamilier. I disse prosjektene skal leietakere tilbys minimum fem års leiekontrakter. Dette gir barnefamilier bedre bo-stabilitet i en viktig periode når barna er i barnehage eller grunnskole. Ved hjelp av tilvisningsavtaler får vi fremmet flere kommunale og ordinære utleieboliger, sier Halleraker.

Fleksibelt for kommunen

Kommunene får fortrinnsrett på utleieforholdet til 40 prosent av boligene i prosjektet ved bruk av slike avtaler. Om ikke kommunen har et behov i det aktuelle tidsrommet kan eier leie ut boligen i det ordinære utleiemarkedet.

- En annen positiv side ved denne ordningen er at vanskeligstilte på boligmarkedet kan inkluderes og bo spredt i ordinære bomiljø. Modellen er like egnet for små som for store kommuner. Den gjør det lettere å skaffe boliger også i områder hvor det er få kommunale boliger i dag, sier Halleraker.

Oslo, Ringsaker og Bodø

Bruk av tilvisningsavtaler er utbredt i Oslo, hvor kommunen og Selvaag realkapital samarbeider om flere utleieprosjekter. I Ringsaker har også kommunen fått øynene opp for konseptet. I løpet av en treårsperiode ønsker kommunen å inngå tilvisningsavtaler for ca. 170 utleieboliger. I Bodø har kommunen nylig lyst ut et behov og har mottatt tilbud på tilsammen 240 boliger.

I tillegg har kommunene Bø, Sørfold, Målselv, Hamarøy og Flakstad konkrete prosjekter på gang i Nordland/Troms. Lenger sør i landet har Asker, Drammen og Lørenskog kommune også konkrete prosjekter på gang.

Bruk av tilvisningsavtaler er grundig beskrevet på veiviseren.no til nytte for både kommuner og bransjeaktører.