NVE sier ok til bygging av Sandal småkraftverk

NVE har gitt Sandal & Fossheim Kraft AS konsesjon for bygging av Sandal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.

Sandal & Fossheim Kraft AS har søkt NVE om konsesjon for å få bygge Sandal kraftverk i Sandalselva i Gloppen kommune. Sandalselva er en sideelv i Breimsvassdraget, og renner ut i Sandalsvatnet. Kraftverket vil benytte et fall på 65 meter nederst i Sandalen, og en elvestrekning på cirka 650 meter vil bli berørt. Kraftverket vil bli et rent elvekraftverk, og vil produsere cirka 12 GWh årlig. Tiltaket vil bidra til ny kraftproduksjon. Det vil også være med på å sikre næringsgrunnlaget for noen av gårdsbrukene ved Sandal, og dermed styrke grunnlaget for videre drift av disse og busetting på stedet. De fysiske inngrepene i natur og landskap er moderate, og anlegget vil bli lite synlig fra veien innover i Myklebustdalen. Utbyggingsplanen er noe endret etter innspill som har kommet inn i høringsrunden. Etter dette er NVEs vurdering at miljøkonsekvensene ikke er større enn at de kan aksepteres, og NVEs samlede vurdering er at fordelene ved utbyggingen er større enn ulempene.