Nordby barnehage

Ruta Entreprenør har bygget en ny barnehage med åtte avdelinger for Ås kommune.

Fakta

Sted: Ås

Prosjekttype: Barnehage

Bruttoareal: 2400 kvadratmeter

Byggherre: Ås kommune

Totalentreprenør: Ruta Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 65 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektkontoret Gasa

Prosjekteringsgruppeleder og landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB, RIBfy, RIBr, RIA, RIVA, RI Veg: Asplan Viak l RIA: Norconsult l RIG: Civil Consulting l RIV: Planteknikk

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Oliva Park l Betongarbeider: CMS Bygg l Rørlegger: Rørcompaniet l Ventilasjon: Klima Øst l Automasjon: Johnson Controls l Elektro: Bravida l Tømrer: Indian Bygg l Stål/prefab: Spenncon l Branntetting: Abmas l Glasstak: Riis Glass l Heis: Otis l Lås og beslag: Låssenteret l Maling og gulvbelegg: ATG l Taktekking: Protan Entreprenør l Murer: NTG l Vinduer: Lian l Innerdører: Swedoor l Blikkenslager: Follo Tak og Vedlikehold l Stillas: Xervon l Solavskjerming: Vental l Byggrenhold: Norvakt og Vask l Lekeplassutstyr: Norleg Nordic Products og Søve l Foliering: Farefri

Ås kommune er byggherre for Nordby barnehage, hvor Ruta Entreprenør har vært totalentreprenør. Barnehagen er tegnet av Arkitektkontoret Gasa, og bygget ble overlevert 30. mars. Barnehagen ligger helt inntil skogkanten ved Nordby idrettsanlegg i nærheten av Nordby skole ved Vinterbro sør for Oslo.

– Vi bygger Nordby barnehage for å møte fremtidig befolkningsvekst. Den nye barnehagen erstatter også Torgrenda barnehage, med bygningsmasse fra tidlig åttitall som vi nå legger ned, sier prosjektsjef Jostein Ådalen i Ås kommune, om bakgrunnen for prosjektet.

Nordby barnehage har åtte avdelinger og en maksimal kapasitet på 208 barn. To av avdelingene er tilrettelagt for barn med særskilte behov. En normal utnyttelse tilsier 160-180 barn, ettersom alle barn må være over tre år hvis samtlige plasser skal tas i bruk. Antall årsverk er 38.

Integrert skogen i utearalene

Tomta er på 10.600 kvadratmeter, og den var allerede i kommunens eie før reguleringen. Jostein Ådalen opplyser at kommunen har kjøpt 3.000 kvadratmeter av et tilliggende skogsareal for å sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal. Det meste av skogen er beholdt og utgjør en integrert del av utomhusanlegget.

– Det var viktig for prosjektet å bevare kvaliteter i skogen i størst mulig grad, og nå danner det et flott område for naturlig lek. Det er også etablert en sti gjennom skogen som gjør den enda mer tilgjengelig for barna, sier Ådalen.

Det er lagt stor vekt på universell utforming, og bygget er omkranset av et stort lekeområde med mange apparater og god plass til frilek i naturen. Bygget henter sin energi fra bergvarme, og det er valgt nedgravde avfallsbeholdere for å beslaglegge minst mulig av uteplassen.

Selv om kommunen har valgt å ikke sertifisere bygget, ble det utarbeidet et miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for å sikre at kravene til BREEAM Very Good ble innfridd, opplyser Ådalen.

Nordby barnehage er på totalt 2.400 kvadratmeter og består av to sammenhengende bygningsvolum over to etasjer med fire avdelinger i hver etasje. Avdelingene består av hovedrom, lekerom, hvilerom, grupperom, garderober /wc og minikjøkken. Bygget huser også personalområde og administrasjon med tilhørende kontorer, møterom og arbeidsrom, spiserom og garderober/wc.

Barnehagen er bygget opp som en landsby hvor avdelingene har egne «hus» samlet rundt et felles torg med samlingsrom og kjøkken.

Grunnarbeider og konstruksjon

Det er trondheimsfirmaet Ruta Entreprenør som har bygget Nordby barnehage i en totalentreprise. De startet i februar 2019 med grunnarbeidene, og prosjektleder Lennart Lessnert forteller at det har vært et byggeprosjekt som stort sett har gått på skinner.

– Hele tomta var et skogsområde, med boligfelt som nærmeste nabo. Grunnen består av litt fjell, så vi har måttet sprenge litt i grøfter. I det store og hele har det vært ganske ukomplisert, sier Lessnert til Byggeindustrien.

Bygget er tradisjonelt konstruert på betonggrunn med stålkonstruksjon og hulldekker. Fasadene har i hovedsak trekledning med spiler, med enkelte partier av gjennomfargede fibersement-plater. Det er også store innslag av glassarealer med vindusflater som gir mye dagslys.

Bekkedrag og naboer

Et eksisterende bekkedrag gjennom tomta viste seg å ligge noe annerledes enn forutsatt i forprosjektet. Dette medførte at man måtte gjøre en liten omprosjektering av bekkedraget i utførelsesfasen. – Det var satt av tilstrekkelig byggetid, så dette medførte ingen konsekvenser for åpningen av barnehagen, sier Jostein Ådalen.

Ettersom barnehagen skulle bygges like ved et boligfelt hvor det før kun var skog, var også hensynet til naboene viktig å ivareta.

– Naboene var veldig aktive i starten, naturlig nok, siden barnehagen kom tett på boligene deres. For oss var det derfor viktig å få dem på lag. Det ble blant annet gjort tilpasninger slik at utebelysning fra barnehagen ikke skulle være sjenerende for de som bor i husene rundt. Vi har også bygget opp nivået og lagt ny plen på en av tomtene, etter at vi måtte gjøre noen inngrep da vi bygde opp atkomstveien som berørte en av naboene, sier Lessnert.

Sterkt fokus på HMS

Prosjektlederen forteller at HMS-arbeidet har vært høyt prioritert.

– Som i øvrige prosjekter har vi også på Nordby barnehage hatt et stort fokus på HMS, og vi er veldig godt fornøyd med at vi har null skader i hele byggeperioden, sier han – og understreker at de legger stor vekt på oppfølging av underentreprenører i HMS-arbeidet.

– Utfordringen for oss som entreprenør er at vi er ganske nyetablert i osloområdet, hvilket gjør at vi har hatt litt utfordringer med å finne riktige samarbeidspartnere. De kjenner ikke oss, og vi kjenner ikke dem. Vi har erfart at man kan ha ulikt syn på både HMS og kvalitet. Det er en lærdom vi må ta og er en del av den prosessen det er å bygge opp en organisasjon på et nytt sted, sier Lessnert.

Ruta Entreprenør etablerte sitt Oslo-kontor i 2017 og har hatt en stor vekst både i antall ansatte og omsetning på få år. Entreprenøren har foreløpig siktet seg mest inn på markedet for offentlige bygg, og har for tiden også tre andre pågående prosjekter i Oslo og omegn.

Utomhus

Barnehagen har utearealer i nær tilknytning til bygningen med lekeapparater og oppholdsplasser, samt et skogsområde for fri lek. Mellom bygget og skogen er det en høydeforskjell som utnyttes til et lite amfi og en sklie og en utstillingsvegg for barnas prosjekter.

Landskapsarkitekt Anne Brinchmann Njarga i Asplan Viak opplyser at overvann fra uteanlegget løses lokalt ved hjelp av regnbed og en dam.

– Disse blågrønne anleggene gir også et supplement til anlegget med en litt annen vegetasjonsbruk og levesteder for insekter, sier hun.

Anlegget har 37 parkeringsplasser samt 36 plasser for sykkelparkering. Uteanlegget omkranses av variert beplantning som skal bidra til at bier, humler og andre insekter kan trives i området. Frukttrær og bærbusker gir barna muligheter for høsting, opplyser landskapsarkitekten.

På grunn av overlevering allerede 30. mars ble ikke prosjektet i særlig grad påvirket av koronasituasjonen.

– Vi fikk noen forsinkelser på enkelte leveranser i sluttfasen, men ikke noe av betydning. Vi greide også å holde produksjonen oppe i innspurten da krisen inntraff, sier Lessnert.

Han mener prosjektet har vært preget av et godt samarbeidsklima og gode prosesser.

– Vi har hatt et godt samarbeid med byggherre, som vi opplever har vært veldig aktiv i prosjektet og proaktiv når det gjelder å komme med løsninger. Det gjør at det har vært få utfordringer, fordi man har løst ting underveis før det blir et problem. Jeg vil også rose samarbeidet med underentrerepnører og leverandører, avslutter han.