NHO vil bruke EØS-midler mot arbeidslivskriminalitet

NHO mener EØS-midler bør brukes til å bekjempe arbeidslivskriminalitet der mye av den har sitt opphav.

NHO støtter regjeringens formål om å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom EØS-midlene. NHO mener nå programmer under disse midlene kan bidra til å gi Norge og norsk næringsliv et bedre omdømme i mottakerlandene.

Finansieringsordningene har etter hvert fått et betydelig omfang. NHO mener derfor det er viktig hvordan pengene brukes og hvilke innretninger som velges. I et brev til Utenriksdepartementet gir NHO sine innspill til både trepartssamarbeid, innovasjonsprogrammer og utfordringer knyttet til et felles arbeidsmarked i EØS.