Arve Brekkhus

NHO: - Trygt, stødig, næringsvennlig

- Dette er et godt budsjett for videre jobbskaping. Så håper vi at forhandlingene i Stortinget kan gjøre det enda bedre, ikke minst for å sikre nok finansiering av viktige klimatiltak, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Dette er et budsjett uten de store overraskelsene. Det er bra. I dagens økonomiske situasjon, der utviklingen er positiv og våre medlemsbedrifter melder om jobbvekst, er overraskelser det siste vi trenger.

- Nå handler det om å skape enda flere arbeidsplasser. Det mener vi dette budsjettforslaget, innenfor en nøktern ramme, treffer rimelig bra på.

- Det er positivt at selskapsskatten senkes og at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres, selv om nedtrappingen på formuesskatten burde vært større, sier Almlid.

- FNs Klimapanel sier at tiltakene for å få ned klimagassutslippene må komme raskere. Bedriftene er rede til å ta ansvar. Det er bra at regjeringen tidligere i år gikk videre med fangst- og lagringsprosjektene (CCS). Vi registrerer at regjeringen sier det er tilstrekkelig med midler i budsjettet til å gå videre. Nå må vi sjekke med aktørene at det er tilfelle. I tillegg er det avgjørende at vi får et CO2-fond som får ned utslippene fra næringstransporten.

Fjorårets økning i sjokolade- og sukkervareavgiften er reversert, men dette gjelder ikke avgiften på alkoholfrie drikkevarer: - Den varslede reverseringen er bra, men når de bare gjør jobben halvveis, og 350-kronersgrensen beholdes, legges det fortsatt opp til konkurransevridende grensehandel.

- Det er bra at vi kommer i gang med kompetansereformen, som legger vekt på etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

NHO mener 3 milliarder er nødvendig for å holde fremdriften i Nasjonal Transportplan, og for å redusere avstandsulemper og transportkostnader for bedriftene, sier Almlid. Så langt vi kan se ligger regjeringens opptrapping tett oppunder.

Det er positivt at a-krimsentrene styrkes på teknologisiden for å sikre økt samhandling i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Inkluderingsarbeidet skal bli mer arbeidsgivervennlig, blant annet ved at NAV får midler til flere markedskontaktersom skal bedre dialogen med arbeidsgiverne, og at NAV får penger for å samarbeide med NHO om Ringer i vannet. I tillegg skal ordningen med lønnstilskudd forenkles og prioriteres.

- Vi noterer også at adgangen til å permittere i 52 uker reverseres, til 26. Når det går bedre både i industri og bygg/anlegg, så er ordningen mindre i bruk.

Regjeringen foreslår at arbeidsgiverne skal ha plikt til å rapportere inn tips: - Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig inntekt, mener vi det bør vurderes om det er mulig å finne en enklere løsning, blant annet vurdere å legge seg nærmere ordningene i andre nordiske land. I det minste må man utsette iverksettelsen til 2020 slik at bedriftene får tid til omstillingen.