Nedgang i tre nye år

Selv om aktiviteten i norsk økonomi gradvis øker forventer Statistisk sentralbyrå (SSB) at nedgangstidene vil vare ut 2012.

Arbeidsledigheten vil fortsette å øke og nå en topp med noe over 100.000 ledige i 2011 og 2012, mens den forventes å gå ned igjen fra 2013, ifølge SSBs konjunkturtendenser for de neste årene.

Finanskrisen har ført til at norsk økonomi er inne i en nedgangskonjunktur. For første gang på 20 år falt i fjor bruttonasjonalproduktet (BNP) målt i faste priser. BNP gikk ned med 1,5 prosent fra 2008 til 2009.

En offensiv penge- og finanspolitikk sammen med oljesektoren er de viktigste årsakene til at Norge ikke ble like hardt rammet av krisen som andre land rundt oss. Allerede i år tror SSB at veksten vil øke og at BNP for Fastlands-Norge vil nå 2 prosent, og opp til 3 prosent i 2013. Men til tross for en gradvis økende aktivitet, vil det ikke komme noen klar konjunkturoppgang før ved årsskiftet 2012/2013.

SSB slår fast at nedgangstidene bidrar til en kraftig reduksjon i lønnsveksten. I fjor var årslønnsveksten 4,1 prosent, ned fra 6,3 prosent i 2008. I år og neste år anslår SSB lønnsveksten til å bli 3,4 prosent, for deretter å stige noe.

Byrået regner også med redusert prisvekst. En sterk krone, sammen med lav lønnsvekst og økt produktivitet, antas å resultere i en prisvekst til 1,7 prosent i 2010 og 1,3 prosent i 2011.

SSB mener det ligger an til at Norges Bank vil fortsette å gradvis sette opp styringsrenten. Det legges til grunn at pengemarkedsrenten vil være 2,9 prosent i fjerde kvartal i år. I 2013 tror byrået at den samme renten vil kommer opp i 5,2 prosent på årsbasis, mens bankenes utlånsrente vil ligge på 6,4 prosent.

Norske myndigheter brukte rekordmange oljepenger til motkonjunkturtiltak i 2009. I årene framover vil veksten i offentlige utgifter bli mindre, samtidig som skatter og avgifter inflasjonsjusteres. Høyere oljepriser og fortsatt bedring i norsk og nasjonal industri, ventes å føre til at Statens pensjonsfond utland vokser klart.

Det vil bidra til at bruken av oljepengene vil være tilbake på handlingsregelen i 2012, som tilsvarer 4 prosent av overskuddet i Oljefondet over statsbudsjettet.

Boligprisene har økt nær 12 prosent de siste fire kvartalene. Det skyldes en høy inntektsvekst, lave renter og lettere tilgang på lån, mener SSB. Byrået forventer økende boligpriser, men i mer moderat tempo enn det siste året. I år tror SSB at boligprisene vil øke med 7,2 prosent, 5,1 prosent neste år og 6,4 prosent i 2012.