Ved Eidsvoll prestegård bygde NCC den 380 meter lange Wergelandstunnelen, en betongkulvert gjennom løsmasser parallelt med den eksisterende, som skriver seg fra byggingen av Gardermobanen. Foto: Bane Nor

Ved Eidsvoll prestegård bygde NCC den 380 meter lange Wergelandstunnelen, en betongkulvert gjennom løsmasser parallelt med den eksisterende, som skriver seg fra byggingen av Gardermobanen. Foto: Bane Nor

NCC overleverer Venjar - Eidsvoll nord sju måneder før sluttfristen

NCC Norge avslutter sine arbeider med bygging av nytt dobbeltspor mellom Venjar og Eidsvoll nord over sju måneder før sluttfristen. Bane Nor og NCC inngikk nylig en avtale som innebærer at overtagelsen flyttes fra 14. juni 2023 til 1. november i år.

– NCC har på denne kontrakten vist svært gode samarbeids- og gjennomføringsevner, og jobben har virkelig gått på skinner. Også når det gjelder kostnadene ligger denne entreprisen i god rute, sier prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane Nor, til byggherrens nettsider.

Bane Nor bygger 13,5 kilometer med nytt dobbeltspor fra Venjar syd for Eidsvoll frem til Langset på østsiden av Minnesund. Utbyggingen er delt i to store utførelsesentrepriser, som omfatter både underbygning og jernbanetekniske fag, unntatt signalanlegg.

Sommeren 2018 vant NCC kontrakten for Venjar-Eidsvoll nord med bygging av ni kilometer dobbeltspor i et kupert ravinelandskap med krevende grunnforhold. Omtrent en tredjedel av strekningen består av bruer og tunneler. Kontraktssummen var ved inngåelsen drøyt 1,6 milliarder kroner.

– Gjennom hele byggetiden må togene gå som vanlig gjennom anleggsområdet, noe som betyr flere faser med midlertidige omlegginger av togtrafikken. En optimalisering av disse faseplanene og effektivisering av enkelte andre aktiviteter, var nøkkelen til at vi greide å komprimere gjennomføringstiden, sier Hafstad, som legger til at dette har skjedd i et nært samarbeid mellom entreprenør og byggherre.

5. september i år åpner ferdig dobbeltspor sydover fra Eidsvoll stasjon til Venjar etter at de tekniske anleggene på stasjonen er bygd om.

– Dette er i tråd med opprinnelig tidsplan, men optimaliseringene betyr at spor 1 ved stasjonen samtidig åpnes for gjennomgående trafikk videre nordover. Dette faseskiftet var opprinnelig planlagt våren 2023 og gir større fleksibilitet for togtrafikken, skriver Bane Nor.

– For togreisende mellom Eidsvoll og stasjonene sydover, er 5. september den store dagen. Da blir det for alltid slutt på å vente på møtende tog, legger Hafstad til.

Den andre entreprisen fra Eidsvoll nord til Langset avsluttes høsten 2023, med åpning av dobbeltspor i midten av oktober. Her er arbeidsfellesskapet Hæhre PNC entreprenør, blant annet for nye Minnevika jernbanebru.

– Når det gjelder NCCs kontrakt, er det noen oppgaver som er avhengige av det som skjer i 2023, blant annet etablering av turveien «Vormtråkk» i traseen til det gamle enkeltsporet. For disse arbeidene, som er av svært beskjedent omfang, har vi avtalt senere sluttføring. Men det aller, aller meste på denne storkontrakten er ferdig til 1. november, og vi kommer også i gang med det økonomiske sluttoppgjøret før nyttår, sier Hafstad.

Prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset forteller at Bane Nor har jobbet målrettet for å skape god samhandling mellom entreprenør og byggherre på Venjar–Langset.

– I samferdselssektoren har konflikter preget mange kontrakter. Det ville vi unngå, samtidig som vi så muligheter for å oppnå gevinster og redusere risikoen i prosjektet gjennom samhandling. Derfor har vi tilrettelagt for prosesser med endring og optimalisering etter kontraktinngåelse, noe som ikke er veldig vanlig for utførelseskontrakter, sier hun til nettstedet.

På oppdrag fra Bane Nor har NTNU og Sintef gjort en evaluering av Venjar–Langset, hvor konklusjonen er at prosjektet per i dag fremstår som vellykket og godt gjennomført, med en unik kombinasjon av samhandling og gjennomføringsmodell.

Geir Kildemo, som er NCC Norges prosjektleder for kontrakten på Eidsvoll, trekker også frem den gode samhandlingen på prosjektet.

– Fra aller første stund var den øverste ledelsen hos både byggherre og entreprenør samstemte om at denne kontrakten ikke skulle ende med konflikter. Med åpenhet og ærlighet hos alle parter kombinert med løsningsvilje og myndighet til å ta avgjørelser, var dette gode forutsetninger for et vellykket prosjektsamarbeid, sier Kildemo i meldingen.