<p>Snoren ble klippet av (f.v.) Tove Steen, medlem av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune, Gunnar Melgaard, leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune og avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen (foto: Bjørn-Kåre Steinset, Statens vegvesen).</p>Prøvesykling av ny gang- og sykkelveg. Fv. Gunnar Melgaard, leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune og Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen (foto: Statens vegvesen).

Nå blir det bedre framkommelighet på fv. 120 Gjerdrumsveien

Tirsdag 18. ble den offisielle ferdigstillelsen av nytt kollektivfelt og gang- og sykkelveg langs fv. 120 Gjerdrumsveien fra Skedsmokorset til Åsenhagen markert. Bussene vil spare 5-7 minutter i morgenrushet på strekningen.

Statens vegvesen har hatt byggeledelsen på vegne av Akershus fylkeskommune.

Anleggsarbeidet startet i mars 2014 og omfatter:

- 1 km nytt kollektivfelt på vestsiden av fylkesvegen inn mot Skedsmokorset fra Gjerdrum

- 500 m ny gang-/sykkelveg langs østsiden av vegen, fra Skedsmokorset til Åsenhagen skole, som er koblet deretter på eksisterende gang- og sykkelveg.

- Ny/ombygd gangkulvert ved skolen ved Korsfjellveien

- 800 m støttemurer på begge sider mellom skolen og eksisterende rundkjøring på Skedsmokorset

- 900 meter støyskjerm

- Omlegging/nyanlegg/renovering av kommunens vann- og avløpsledninger.

Fra Ruter meldes det at de regner med at bussene vil spare 5 – 7 minutter i morgenrushet på strekningen fra Åsenhagen til rundkjøringen på Skedsmokorset ved hjelp av det nye kollektivfeltet.

Kostnadsrammen for prosjektet er 103 mill. kr. Selv om sluttregnskapet ikke er klart tyder alt på at vi vil ende under kostnadsrammen. I tillegg kommer kommunale vann- og avløpsarbeider til 13 mill. kr.

Bakgrunnen for vegprosjektet er at trafikkavviklingen i retning E6 går tregt i morgenrushet, noe som til tider skaper lange køer på fv. 120, og derfor bidrar til betydelige forsinkelser i kollektivtrafikken. Strekningen utgjorde en manglende lenke i tilretteleggingen for kollektivtrafikken.

- I dag kjører 11 busser på strekningen i morgenrushet, Ruter har anslått at bussen vil spare 5-7 minutter i morgenrushet på strekningen. Dette skulle da gi om lag 1 time i daglige besparelser. Avhengig av hvor mange som tar bussen, blir det årlig fort 2 – 3 årsverk i besparelser, sier seksjonsleder Bjørn Kåre i Steinset Statens vegvesen i en pressemelding.

På strekningen Skedsmokorset – Åsenhagen skole var det ikke noe tilbud for myke trafikanter langs fv. 120. Fotgjengere og syklister måtte benytte et parallelt vegsystem gjennom boligområdene øst for fylkesvegen.

Anlegg Øst Entreprenør AS har vært entreprenør for prosjektet.

De fikk kontrakten ut fra laveste pris i konkurranse med syv andre. Arbeidene ble lyst ut i november 2013 og kontrakt signert i februar 2014 med 53,3 mill. kr uten mva. som kontraktssum. Vann- og avløpssarbeid for 4,6 mill. kr var da med, samt noe som kabeletatene skal betale. Entreprisedelen for vegdelen uten mva. var på ca. 48 mill. kr. Det er det samme som i byggeplananslaget.

- Entreprenøren hadde frist for ferdigstillelse 30. september 2015 med delfrist 15. august for gangkulverten og fotgjengerforbindelsen med Åsenhagen skole. Disse fristene er overholdt og sluttfristen vil bli holdt, sier seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset.

Samarbeidet med entreprenøren har vært svært godt og arbeidet er tilfredsstillende utført, melder Statens vegvesen.