Illustrasjon: Aas-Jakobsen

Møreaksen beste alternativ for ny E39 Ålesund – Molde

En ny rapport konkluderer med at det er den såkalte Møreaksen som kommer best ut av alternativene for ny E39 mellom Ålesund og Molde.

Som oppdrag til Nasjonal transportplan 2022-2033 har Samferdselsdepartementet gitt i oppdrag å gjennomgå prosjekter for å finne enklere og bedre løsninger som kan redusere prosjekters kostnader, gjennomføringstid, risiko eller øker nytten/måloppnåelsen uten at dette påvirker hovedhensikten og målene for prosjektet.

Som en oppfølging av dette har Statens vegvesen vurdert alternativer for hvordan E39 Ålesund-Molde best kan krysse Romsdalsfjorden. Det er sett på to traséer for ferjefrie alternativer, «Møreaksen» og «Romsdalsaksen», og alternativ med høyfrekvent ferjetilbud, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Ifølge Statens vegvesen er det «Møreaksen» med 2/3-felts veg og 90 km/t som kommer best ut når de ser på kostnader og virkninger

- Funnene i denne rapporten gir ikke grunn til å anbefale at det iverksettes en ny konseptvalgutredning, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen.

Styrker og svakheter

Statens vegvesen trekker frem følgende styrker og svakheter ved alternativene:

- «Møreaksen» har lavest kostnader og god netto nytte per budsjettkrone. Dette er viktige kriterier i prioriteringen i Nasjonal transportplan.

- «Romsdalsaksen» gir minst økning i utslipp av klimagasser av de ferjefrie alternativene.

- Bare «Møreaksen» innfrir målet fra konseptvalgutredningen om økt pendlingsomland til byene.

- «Romsdalsaksen» vil få innsigelser knyttet til natur- og kulturvern samt friluftsliv.

Kvalitetssikrede vurderinger

Det er fagmiljøet rundt E39 Bjørnafjorden og eksterne konsulenter som har vurdert tekniske sider og kostnader for de store bruene. Vegdirektoratet har kvalitetssikret alle kostnader og virkninger.

- Det har vært viktig for Vegvesenet å lage en utredning som er objektiv, har et faglig sterkt grunnlag og svarer på flest mulig av de spørsmål folk stiller seg, sier Austvik.

Her kan du lese rapporten