Oversiktsbildet viser hvordan eiendommen på Kjeller er inndelt i 10 hovedområder i forbindelse med miljøkartleggingen. Foto: Kartverket, Geovekts og kommuner - Geodata AS/ påtegninger er det Forsvarsbygg som har ansvaret for

Miljøkartlegging på Kjeller viser at de fleste områder kan brukes til nye formål

Forsvarsbyggs miljøkartlegging på Kjeller viser gode resultater. Kvaliteten på eiendommen er bedre enn hva Forsvarsbygg forventet da de startet arbeidet. De fleste områder kan med små tiltak brukes til nye formål.

Miljøundersøkelsene på Kjeller går mot slutten. Nå opplyser Forsvarsbygg at resultatene viser at de fleste områder med små tiltak kan brukes til nye formål.

– Kvaliteten på eiendommen på Kjeller er bedre enn hva vi forventet når vi startet opp arbeidet, sier delprosjektleder med ansvar for miljøkartleggingen, Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg i en pressemelding fra Forsvarsbygg.

Eiendommen er i store trekk lite forurenset

På illustrasjonen over viser arealet som er merket grønt området som til nå er kartlagt og som med enkle tiltak kan brukes til nye formål.

Rødt felt viser et delområde på område fem som må saneres og iverksettes tiltak på før bruk.

Det blå området viser arealet som skal kartlegges i løpet av 2020 og 2021.

Arealet merket gult, viser rullebanen som enn å ikke er miljøkartlagt.

Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg

– Vi kan allerede nå konkludere med at de fleste områder med små tiltak kan brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak i Lillestrøm kommune, sier han i pressemeldingen.

Høsten 2016 vedtok Stortinget at Forsvaret skal flytte fra Kjeller og legge ned Kjeller flyplass. Flyplassen ble etablert i 1912 som forsvarsverk og ble under 2. verdenskrig bombet av både tyskere, briter og amerikanere. Før eiendommen kan reguleres og tomter kan selges blir hele området på 1.100 dekar grundig kartlagt for å avdekke eiendommens tilstand etter mange års bruk. Totalt er nå 629 dekar miljøkartlagt gjennom omfattende undersøkelser og tilstanden dokumenteres gjennom miljørapporter utført av eksterne konsulenter.

– I det grundige kartleggingsarbeidet har vi delt eiendommen inn i ti områder, forklarer Skovli Henriksen.

Åtte av områdene er kartlagt, der syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017).

Tilføyer områder uten vesentlige forurensing

I løpet av 2020 skal eiendommens område 3 som måler 100 dekar etter planen kartlegges (merket blått på kartet). I 2021 blir delområdene under bebygd areal på områdene 4 og 6 kartlagt og som til sammen utgjør et areal på cirka 190 dekar (merket blått på kartet).

– Når flystripa som utgjør cirka 75 dekar og som er definert som område 1 (merket gult på kartet), blir undersøkt er fremdeles usikkert, men miljøkartleggingen vil være ferdig i god tid før 2023, uttaler Skovli Henriksen i meldingen.

Forsvarsbygg forventer at de etter hvert kan tilføye flere områder og større areal uten vesentlig forurensning, slik at det aller meste av eiendommen blir lett tilgjengelig for utvikling. Totalt vil det kunne utgjøre 1.020 dekar.

Sanering og tiltak før utvikling

Kartleggingen har avdekket at det er eiendommens område 5 rundt Sogna (merket rødt på kartet), på til sammen cirka 80 dekar, som er det mest krevende området med hensyn til forurensning. Der er det stedvis kartlagt skrot og forurensning som må miljøsaneres. På samme område er det påvist en søppelfylling, som trenger særskilte vurderinger med hensyn til etterbruk.

– Det er utarbeidet grundig dokumentasjon over innhold og funn i hele dette området som også har blitt inndelt i ulike soner, forklarer Skovli Henriksen.

Forventer ingen overraskelser på de to siste områdene

Kartleggingen har nå kommet til et punkt der Forsvarsbygg mener de har god oversikt over innholdet på store deler av eiendommen.

– Vi har også overblikk over hva som med stor sannsynlighet venter oss i den videre kartleggingen av de resterende områdene, sier prosjektlederen i pressemeldingen.

Han poengterer at det er svært viktig er at riktig informasjon blir tilgjengelig for alle slik at viktige diskusjoner og beslutninger om fremtidig bruk av dette området baseres på fakta.

– Forsvarsbygg går svært grundig frem i kartleggingen slik at det ikke skal være noen tvil om mulighetene og begrensningene området representerer for både kommunen og regionen for øvrig, sier Skovli Henriksen.

Miljødokumentasjon og resultater vil forløpende bli offentlig tilgjengelig og vil ligge ute på nettsidene til Forsvarsbygg.