Daglig leder Øyvind Langemyhr i Berthelsen & Garpestad, mener Statens vegvesen har gjort flere feil under tilbudsevalueringen ved prosjektet E39  Myrmel - Lunde.

Metrostav/Bertelsen & Garpestad hevder Vegvesenets evaluering er diskriminerende

Arbeidsfellesskapet Metrostav Norge og Bertelsen & Garpestad har klagd på tildelingen ved prosjektet E39 Myrmel – Lunde, og hevder de blant annet har fått trekk i konkurransen for bruk av utenlandske tunnelarbeidere. Vegvesenet har på sin side trukket tilbake tildelingsbeslutningen på grunn av feil ved tilbudsvurderingen.

Før påske kom Statens vegvesen med meldingen om at Birkeland Entreprenørforretning var tildelt kontrakten for bygging av E39 Myrmel - Lunde i Sunnfjord i Vestland, med en tilbudssum på cirka 350 millioner kroner. Arbeidsfellesskapet Metrostav Norge og Bertelsen & Garpestad opplyser i en pressemelding at de klagde på tildelingen. Samtidig har Vegvesenet trukket tildelingsbeslutningen.

«Vi er blitt oppmerksom på feil ved vår tilbudsvurdering. Vi må derfor trekke tildelingen tilbake, for å rette feil som er begått. Når rettet tilbudsvurdering foreligger, vil ny meddelelse med tilhørende karensperiode bli gitt», skriver Vegvesenet i begrunnelsen for at tildelingsbeslutningen er trukket tilbake.

– Vi har fire kriterier som utgjør konkurransesummen. Utover pris er det organisering og nøkkelpersonell, gjennomføring og til slutt anleggets kvalitet. Vi har noen punkter som er spesielt knyttet mot covid-19, og vi ble gjort oppmerksom på at vi hadde vurdert et punkt knyttet til covid-19 under to av tildelingskriteriene, men det skal bare ligge på det ene kriteriet. Vi må derfor gjøre en justering før vi forhåpentligvis kan sende ut en ny tildelingsbeslutning i løpet av uken, opplyser prosjektleder Svein Reidar Dale i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Klagde på tildelingen

Av de fire entreprenørselskapene som var prekvalifisert for E39 Myrmel – Lunde, hadde arbeidsfellesskapet Metrostav Norge og Bertelsen & Garpestad den laveste prisen i konkurransen, med en tilbudssum som var nesten 15 millioner kroner lavere enn Birkeland Entreprenørforretning. Arbeidsfellesskapet opplyser at de tapte oppdraget fordi de fikk vesentlig dårligere score på de kvalitative tildelingskriteriene i konkurransen.

Ifølge daglig leder Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad, valgte arbeidsfellesskapet å påklage tildelingen fordi de mener det var flere forhold ved Vegvesenets tilbudsevaluering som viste at beslutningen om å tildele kontrakten til Birkeland var i strid med anskaffelsesregelverket.

– Tilbaketrekkingen av tildelingsbeslutningen viser at Statens vegvesen erkjenner at denne beslutningen var feil, sier Langemyr.

Diskriminerende

Arbeidsfellesskapet Metrostav og Bertelsen & Garpestad hevder Statens vegvesens tilbudsevaluering blant annet er basert på usaklig og diskriminerende skjønnsutøvelse som de mener er i strid med anskaffelsesloven.

Daglig leder Øyvind Langemyr peker på at Birkeland Entreprenørforretning fikk betydelig uttelling på flere av de kvalitative tildelingskriteriene for å være organisert med vekt på lokal forankring, og ifølge Langemyr er det i evalueringen lagt stor vekt på at mannskapet som skal jobbe på prosjektet i all hovedsak har lokal tilknytning.

Samtidig ble Metrostav og Bertelsen & Garpestad, ifølge arbeidsfellesskapet, ilagt betydelig poengtrekk fordi deler av tunnelarbeidene er tenkt utført med utenlandsk arbeidskraft, som ifølge Vegvesenet innebærer at Metrostav/Bertelsen & Garpestad skal være sårbare i forhold til Covid-19.

– Bertelsen & Garpestad har de siste årene knyttet til seg ulike norske og utenlandske samarbeidspartnere. Når vi ser etter samarbeidspartnere er vi opptatt av å knytte til oss aktører som er faglig dyktige, og som opptrer ryddig og skikkelig. Vi forventer å bli evaluert ut fra innholdet i tilbudet vi inngir, ikke ut fra hvor selskapene og arbeiderne kommer fra. Vi er sikre på at våre konkurrerenter har samme oppfatning, sier Langemyr.

Prosjektleder Svein Reidar Dale er klar på at Statens vegvesens evaluering ikke er basert usaklig og diskriminerende skjønnsutøvelse.

– Vi har ikke drevet med noe diskriminering, men vi hadde en uheldig formulering i tildelingsbrevet som gikk på utenlandsk arbeidskraft og lokal forankring. Den formuleringen skal vi endre på slik at den ikke blir misoppfattet, sier Dale.

– Vi har ikke trukket poeng på bruk av utenlandsk arbeidskraft, men vi har sett på merverdien i hvordan entreprenørene organiserer seg i prosjektet. I den sammenheng har vi vurdert organiseringens robusthet sett i lys av covid-19-problematikken, sier Dale.

– Men det betyr vel i praksis at de som baserer seg på bruk av en del utenlandske arbeidere vil score dårligere i konkurransen?

– Nei, det er ikke bruken av utenlandsk arbeidskraft som er problematisk. Vi har sett på hvordan entreprenørene organiserer seg for å sikre seg at de til enhver tid har arbeidsfolk på prosjektet. For oss er det ikke viktig om arbeiderne har lokal tilknytning eller om de kommer fra utlandet, men det er viktig at organiseringen er robust i forhold til covid19, gjentar Dale.

Prosjektleder Svein Reidar Dale i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Vegvesenets prosjektleder tar avstand fra arbeidsfellesskapets påstand om at evalueringen er vilkårlig, preget av faktiske feil og uten faglig forankring.

– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i den beskrivelsen, og vi vet ikke hvilken dokumentasjon de har for å komme med slike påstander, kommenterer Dale.

Mener Birkeland skulle vært avvist

I pressemeldingen Arbeidsfellesskapet Metrostav Bertelsen & Garpestad har sendt ut, hevder de også at det er uklart hvorvidt Birkeland Entreprenørforretning oppfyller kvalifikasjonskravene som er stilt i konkurransegrunnlaget

– Det er vanskelig å se hvordan Birkeland i det hele tatt kunne bli vurdert for å oppfylle kvalifikasjonskravene som er oppstilt i konkurransen. I konkurransegrunnlaget er det stilt minstekrav til leverandørenes omsetning og erfaring. Birkelands gjennomsnittlige årlige omsetning de siste tre årene er betydelig lavere enn denne kontrakten, og Birkeland har ut fra de opplysninger som følger av Birkelands tilbud heller ingen erfaring med totalentrepriseprosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Birkeland skulle av den grunn vært avvist fra konkurransen, fastslår Øyvind Langemyr.

Byggeindustrien har ikke lykkes med å få en kommentar fra daglig leder Håkon Birkeland i Birkeland Entreprenørforretning, men Svein Reidar Dale i Statens vegvesen, mener Birkeland i utgangspunktet oppfyller kvalifikasjonskravene.

– Vi vil imidlertid se på dette i forbindelse med klagen som nå behandles, sier han

Tror arbeidsfellesskapet får kontrakten

Øyvind Langemyr regner med at kontrakten, etter en fornyet evaluering, vil bli tildelt Arbeidsfellesskapet Metrostav Norge og Bertelsen & Garpestad.

– Hvem som får oppdraget vil bli offentligjort i forbindelse med nytt tildelingsbrev. Vi håper at dette blir kunngjort i løpet av kort tid, kommenterer Svein Reidar Dale i Statens vegvesen.

– Men uansett er det vel en entreprenør som vil bli svært misfornøyd med tildelingen?

– Vi mener vurderingene vi har gjort i denne konkurransen er både grundige og gode. Nå gjør vi en justering i forhold til det så omhandler covid-19, så gjenstår det å se om tildelingen står seg, sier Dale.

3,7 kilometer vei

Totalentreprisen E39 Myrmel – Lunde omfatter prosjektering og utførelse av cirka 3, 7 kilometer med vei, hvorav cirka en kilometer med tunnel, samt strekninger med gang- og sykkelvei, to bussholdeplasser, to kryss i plan samt kommunale og private tilknytningsveier. Foruten Arbeidsfellesskapet Metrostav Norge og Bertelsen & Garpestad og Birkeland Entreprenørforretning, var Hæhre Entreprenør og Kruse Smith Entreprenør prekvalifisert for prosjektet.

E39 Myrmel – Lunde omfatter prosjektering og utførelse av cirka 3, 7 kilometer med vei, hvorav cirka en kilometer med tunnel. Foto: Statens vegvesen.