Mer til kollektivtransport

Regjeringen vil i perioden 2002 2005 øke satsingen på kollektivtransporten med 1,5 - 2 milliarder kroner.

Særlig vekt skal legges på storbyene, der økte statlig bevilgninger til kollektivtransporten skal kombineres med økt fylkeskommunal og kommunal satsing på kollektivtransport og lokale tiltak for å begrense trafikken med personbil. Kollektivtransporten skal ta en større andel av transporten i storbyene, samtidig som veksten i transportbehovet skal begrenses. Det skal opprettes en ordning med øremerkede statlige ekstramidler til fylkeskommuner som oppnår målrettet vekst i kollektivtransporten i byområder. Dette er noen av hovedpunktene i en stortingsmelding om kollektivtransport. I meldingen, som ble lagt fram i statsråd fredag, går regjeringen også inn for følgende tiltak for å styrke kollektivtransportens kvalitet og rutefrekvens: - Økte statlige bevilgninger til utbygging av jernbanenettet. - Ekstra statlige bevilgninger til å ruste opp T-banen i Oslo. - Flere ekspressbussruter og innføring av ordninger med anbudskonkurranse for drift av riksvegferjer og drift av persontransport på jernbanenettet. - Innføring av en statlig finansiert skole- og studentrabatt på 40 prosent for periode- og flerreisekort. - Samferdselsdepartementet vil ta initiativ til at det i storbyene settes i gang tiltak for å bedre framkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet gjennom bruk av aktiv styring av lyssignaler og andre systemer for trafikkstyring. - En bedre samordning av areal- og transportplanleggingen for å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv og for å få bedre utnyttelse av eksisterende og framtidig infrastruktur for kollektivtransporten. Et godt transportsystem for hele landet - Et godt transportsystem i alle deler av landet er avgjørende for å sikre verdiskaping og velferd i vid forstand. Regjeringen vil arbeide for utbygging og drift av et transportsystem som kan dekke det grunnleggende reisebehovet til alle grupper i befolkningen og som også bidrar til å nå distriktspolitiske mål. Dette skal oppnås gjennom å styrke innsatsen på vegnettet i distriktene og gjennom å videreutvikle gode og raske kollektivtransporttilbud internt i regionene og mellom landsdelene. Regjeringen vil styrke kollektivtransporten som virkemiddel for å oppnå god framkommelighet over hele landet, bedre miljø og velfungerende og trivelige bysamfunn, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. Den lokale kollektivtransportens rolle vil være svært forskjellig i ulike deler av landet. I områder med spredt bosetting vil personbilen fortsatt stå for den vesentligste delen av den lokale transporten. Det er derfor fortsatt nødvendig å styrke satsingen på vegutbygging i distriktene, for å bedre framkommeligheten for folk og næringsliv. Det lokale tilbudet i disse områdene vil blant annet være bygd opp rundt den lovpålagte skoletransporten og skal være et transporttilbud til den delen som ikke disponerer bil, går det fram av stortingsmeldingen.