Mer bruk av etableringslån i store kommuner

Kommuner med mer enn 100 000 innbyggere brukte i 2001 en større andel av de totale midlene til etableringslån, enn året før.

I 2001 benyttet de største kommunene 36 prosent av midlene til etableringslån. 24 prosent av befolkningen bor i disse kommunene. Det er mottatt søknader om oppføringslån til 4 143 boliger hittil i år. Av disse er 767 studentboliger. Hittil i år er det godkjent dobbelt så mange sykehjemsplasser som omsorgsboliger Antall godkjente kjøpslån øker i forhold til 2001, som var et rekordår.