Etter endt saksbehandling konkluderer Direktoratet for arbeidstilsynet med å oppheve i sin helhet pålegg Arbeidstilsynet hadde gitt til BKM Hortens dugnadsselskaper. Illustrasjonsfoto: dalgjestegaard.no

Menighet slipper å betale lønn i dugnadsselskaper - vant frem mot Arbeidstilsynet for andre gang

Arbeidstilsynet påla to av Brunstad Kristelige Menighet Hortens dugnadsselskaper å betale lønn til de frivillige. De påla også selskapene å utarbeide utkast til skriftlige arbeidsavtaler. Nå har Direktoratet for arbeidstilsynet opphevet begge påleggene.

«Etter Direktoratets syn har frivilligheten vært organisert på lovlig vis. Avklaringen betyr en full seier til de frivillige, som nå fortsatt kan jobbe dugnad uten tyngende pålegg fra Arbeidstilsynet», skriver Brunstad Kristelige Menighet Horten i en pressemelding mandag.

Arbeidstilsynet påla i sommer to selskaper tilknyttet BKM Horten å betale lønn fordi de mente at virksomheten i de to selskapene Dal Gård AS og Adal Multiservice AS skilte seg fra vanlig dugnadsvirksomhet.

Ifølge Arbeidstilsynet var dugnadsomfanget så stort og organisert på en sånn måte at de mente det måtte regnes som et arbeidsforhold.

Vedtakene fra i sommer ble klaget inn av de to selskapene, men klagen ble avvist av Arbeidstlsynet 10. september i fjor. Dermed endte saken opp hos Direktoratet for arbeidstilsynet som nå har gitt menigheten fullt medhold.

– Medlemmene i menigheten her i Horten er både glade og lettet i dag, sier forstander i Brunstad Kristelige Menighet Horten, Per Østern, i pressemeldingen.

– Burde søkt avklaring uten å lage konfliktsak

Compliance-ansvarlig i Brunstad Christian Church sentralt, Finn Åge Ødegård, er også fornøyd med avgjørelsen til direktoratet.

– Dette er veldig gledelig. Vi har brukt mye ressurser på å sette oss inn i lovverket, og gjør det vi kan for å innrette all vår virksomhet slik at den er i henhold til det norske regelverket. Derfor setter vi stor pris på direktoratets bekreftelse på at vår måte å organisere de frivilliges store engasjement på er lovlig, sier Finn Åge Ødegård i en kommentar.

Han har bistått lokalmenighetene i Norge med å utarbeide rammene for frivillig arbeid i deres organisasjoner.

– Vi har hele tiden vært helt innforstått med HMS-ansvar overfor de frivillige. Uenigheten med Arbeidstilsynet Sør-Norge har imidlertid knyttet seg til om frivillig arbeid også skal underlegges de øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, herunder plikt til å utbetale lønn etter allmenngjøringsforskriften.

– De frivillige ønsker jo ikke å motta lønn; de ønsker at pengene skal gå til den ideelle virksomheten. Det er disse uklarhetene i regelverket, og ikke de frivilliges innsats, som har vært utfordringen, sier Ødegård som mener saken har vært håndtert feil fra Arbeidstilsynet.

– Vi har ment at Arbeidstilsynet burde søke avklaring av et uklart lovverk på andre måter enn å lage konfliktsak ut av dette, og det er nettopp det direktoratet nå sier må gjøres – det er lovgiver som skal bestemme frivillighetens rammevilkår, sier han i meldingen.

– Stort omfang

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Arve Semb Christophersen. Foto: Arbeidstilsynet

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Arve Semb Christophersen, skriver i en e-post til Byggeindustrien at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Men jeg ser av gjennomgangen i klagebehandlingen at vi har vurdert de riktige forholdene, selv om vurderingene i regionens behandling og direktoratets behandling gir forskjellig konklusjon, skriver han i e-posten. 

– Dere har lagt ned betydelige ressurser i dette i to runder gjennom flere år, vil dere nå legge ballen død?

– Gjennomgangen i klagebehandlingen viser på samme måte som departementets avgjørelse i den forrige saken, Fjordteam-saken, at det er nødvendig å gjøre en konkret vurdering i disse spesielle sakene. En klageavgjørelse gir føringer for hvordan tilsvarende saker skal behandles. Disse sakene hadde paralleller, men var ikke like. Det er ingen andre enn Arbeidstilsynet som kan gå inn å gi pålegg når Allmenngjøringsloven og allmenngjøringsforskriftene utfordres og det kan være aktuelt også i framtida. Helt tilsvarende saker er det selvfølgelig ikke nødvendig å bruke nye ressurser på, skriver Christophersen i mailen.

For andre gang

Det er andre gang at Arbeidstilsynet har måttet gi tapt etter å ha pålagt menigheten å betale de frivillige lønn.

På slutten av 2014 skrev Byggeindustrien om flere dugnadsselskaper tilknyttet Brunstad Christian Church son gjennom en rekke selskaper drev dugnads- og bemanningsvirksomhet i hundremillioners-klassen.

På bakgrunn av artiklene valgte Arbeidstilsynet å gjøre tilsyn mot ett av dugnadsselskapene – Fjordteam. Tilsynet endte den gangen med tre pålegg som alle ble påklaget av dugnadsselskapet Fjordteam.

Etter en langvarig kamp, ble påleggene til slutt omgjort i Arbeids- og sosialdepartementet etter at selskapet hadde gått til sak mot staten. De mente i likhet med menigheten at dugnadsarbeiderne ikke kunne anses som vanlig ansatte.