Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.

MEF: Milliardgevinst av fylkesveiutbedring

En ny rapport på bestilling fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser at det å redusere forfallet på fylkesveiene kan gi samfunnsøkonomiske gevinster på omtrent tolv milliarder kroner.

Det skriver MEF i en pressemelding denne uken.

Oslo Economics har på oppdrag fra bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen vurdert den samfunnsøkonomiske nettonytten knyttet til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet.

Analysen er samlet i rapporten Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – Hva koster det samfunnet å skyve regningen frem i tid?

Forfallet på fylkesveiene er i rapporten estimert til 63 milliarder kroner samlet. Analysen konkluderer med at dersom vedlikeholdet av veidekke og veifundament økes med om lag 1,5 milliarder kroner per år i perioden 2018-2029, vil det gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 milliarder kroner.

– Manglende vedlikehold gir samfunnskostnader i form av økt reisetid, mer bruk av drivstoff og mer slitasje på kjøretøyene. Denne rapporten viser at det er svært lønnsomt å satse på vedlikehold. Faktisk er det få andre samferdselstiltak som kan vise til så store samfunnsøkonomiske gevinster, uttaler administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, i forbindelse med rapporten.

Oslo Economics anslår også at dersom man utsetter å ta tak i vedlikeholdsetterslepet i fem år, reduseres nettonytten til omtrent 9,8 milliarder kroner. Sammenlignet med å innhente etterslepet fra 2018 medfører utsettelsen et samfunnsøkonomisk tap på 2,1 milliarder kroner, skriver MEF i pressemeldingen.

– I forarbeidene til ny Nasjonal transportplan for 2018-2029 ble det foreslått å etablere et eget fornyelsesprogram for fylkesveiene, men det har vi ikke sett noe til så langt. Jeg vil oppfordre politikerne til å hente dette forslaget opp fra skuffen. Fylkesveiene er alt for mye verdt til at skal la dem forfalle, avslutter Julie Brodtkorb.