MEF-sjef Julie Brodtkorb

MEF:- Et nødvendig grep

Ny tilskuddsordning for fylkesveiene er en god start, men det er langt igjen til mål, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Det er bra at regjeringen nå tar grep for å gjøre fylkene bedre rustet til å håndtere det store veiforfallet. MEF og svært mange i distriktene har etterlyst et slikt tiltak lenge. Dette er en god start, men tilskuddsordningen må styrkes betydelig fremover for å oppnå god effekt ute på veiene, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF i en pressemelding.

Milliardforfall

Statens vegvesen har beregnet at vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene er på om lag 66 milliarder kroner. Dette skyldes i stor grad at fylkene i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 fikk ansvar for et større og forfallent veinett. Fylkene fikk imidlertid ikke økonomiske rammebetingelser som var tilstrekkelige for å redusere forfallet. MEF mener derfor det er riktig at staten nå går inn og etablerer en tilskuddsordning.

– Fylkesveinettet binder små og store kommuner sammen og er av stor betydning for mange privatbilister og bedrifter. Du får mye igjen for pengene ved å oppgrader fylkesveiene. Faktisk er det svært få andre samferdselstiltak som gir så store samfunnsøkonomiske gevinster, sier Julie Brodtkorb.

Lønnsom oppgradering

Oslo Economics vurderte i 2017 den samfunnsøkonomiske nettonytten knyttet til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Deres analyse viste at dersom vedlikeholdet av veidekke og veifundament ble økt med om lag 1,5 mrd. kroner per år i perioden 2018-2029 ville det gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 mrd. kroner.

– Fylkesveiene utgjør om lag halvparten av det offentlige veinettet . Disse veiene har lenge fortjent økt rikspolitisk oppmerksomhet. Forhåpentligvis har politikerne nå innsett at vi ikke har råd til å utsette dette arbeidet lenger, sier Brodtkorb.