Fra venstre: Kontraktsdirektør Bjørn Børseth i Nye Veier, Bettina Sandvin, leder for kontrakt- og prosjektseksjonen i Vegdirektoratet, Henning Scheel, direktør kontrakt og marked i Bane NOR, daglig leder Jonas Myhr i Jernbetong, daglig leder Martin Nordbø i Nordbø Maskin, og MEF-sjef Julie Brodtkorb. 

MEF-entreprenør om sluttoppgjørkonflikter: – Størrelsen på krigskassen skal ikke bestemme utfallet

Konfliktnivået i anleggsbransjen var et av temaene som ble diskutert da MEF hadde invitert entreprenører og de største byggherrene til paneldebatt under Arctic Entrepreneur.

Ifølge MEF er konfliktnivået i anleggsbransjen kanskje det temaet medlemsbedriftene er aller mest opptatt av. Paneldebattens ordstyrer, kommunikasjonssjef Håvard Almås i MEF, brukte derfor god tid på å prøve å finne svar på hvorfor konfliktene oppstår og hvordan bransjen ønsker å jobbe fremover for å redusere antallet tvister.

God kommunikasjon

Daglig leder Jonas Myhr i entreprenørselskapet Jernbetong AS deltok i paneldebatten. Han mener konflikter ofte oppstår som en følge av dårlige personrelasjoner og manglende kommunikasjon, men som leder av en liten entreprenør som jobber mye med enhetspriskontrakter, trekker han også frem prosjekteringsgrunnlag og mangelfulle beskrivelser som en hovedårsak til at det oppstår uenigheter mellom byggherre og entreprenør.

– Jeg mener konfliktene kan reduseres med bedre beskrivelser og med god kommunikasjon i forkant og underveis i prosjektene. Dessuten er det viktig med gjensidig respekt mellom oppdragsgiver og entreprenør. Det skal ikke være størrelsen på krigskassen som bestemmer utfallet til slutt, sa Myhr.

– Konkurs før saken er ferdig

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF, kom med et eksempel som viser hvor sårbare små entreprenører med små «krigskasser» blir i en sluttoppgjørsak med de store byggherrene.

– En entreprenør fortalte til meg at de ikke sender inn kravet de mener de har rett på til Statens vegvesen fordi de vet at hvis de går rettens vei så går det år før de får en eneste krone, og før det må de betale både moms og skatt på kravet. Da er entreprenøren konkurs før saken er ferdig. Dette er en sak som engasjerer oss veldig. Det har med rettssikkerhet å gjøre, sa Brodtkorb.

MEF vil finne løsninger

Hun pekte samtidig på at MEF nå er mest opptatt av å finne løsninger på konfliktnivået sammen med de andre partene i bransjen. Brodtkorb trakk frem samferdselsrådet som et positivt forum hvor bransjens ulike parter snakker sammen og prøver å finne løsninger på hvordan antallet tvister kan reduseres.

– Jeg tror noe av det vanskeligste er å bli enige om problembeskrivelsen. De ulike partene har ulik virkelighetsforståelse, og derfor er det viktig å sitte sammen å få faktum på bordet, sa Brodtkorb under paneldebatten.

Bedre dialog

Bettina Sandvin, leder for kontrakt- og prosjektseksjonen i Vegdirektoratet, mener kommunikasjon rundt konfliktnivået har vært preget av at alle ønsker å eie sannheten for hvorfor det er konflikter. Det tror hun er feil vei å gå.

– I dialogen vi har i samferdselsrådet og dialogen Statens vegvesen generelt har med MEF og EBA, så er det en endring i form av at vi i større grad anerkjenner hverandres opplevelse av situasjonen, istedenfor å si at den andre parten har feil, sa Sandvin.

– Jeg tror noe av nøkkelen til å få i gang en god samhandling og unngå store konflikter ligger i oppstarten av prosjektene. Det vil si gjennomføringen av konkurransen og hvordan vi starter kontraktsarbeidet sammen. Jeg kan garantere at det fortsatt kommer til å være feil i våre kontrakter. Det er helt umulig å få alt riktig og forutse alt. Derfor gjelder det å jobbe med mekanismene i kontraktene, og sørge for at de er gode slik at vi kan løse og håndtere det som oppstår sammen, fortsatte hun.

Tror totalentrepriser vil redusere antallet konflikter

Henning Scheel, direktør kontrakt og marked i Bane NOR, er enig i at tvistenivået i bransjen er alt for høyt og at det er viktig at det nå gjøres en jobb for å finne grunnlaget for alle konfliktene.

– Jeg tror noe av rotårsaken til tvistenivået ligger i at det tradisjonelt har vært de som «lener seg lengst ut av vinduet» som vinner kontraktene. Dette legger jeg ikke på entreprenørene, det legger jeg mest på byggherrene. Når vi historisk har stått for det meste av prosjekteringen og vi har diktert hvordan kontraktene skal være, så er det ikke så mye annet å gjøre for entreprenørene enn å prise seg lavere enn det de tror jobben koster. Det må hentes inn igjen og da får man et usunt samarbeidsforhold, sa Scheel Han tror økt bruk av totalentrepriser ved de største kontraktene vil slå possivt ut på antallet tvister.

– Da legges mer over på entreprenør og entreprenøren får brukt sin kompetanse til å få frem verdiskapende løsninger. Det tror jeg på sikt vil bidra til å dra ned konfliktnivået, fastslo Scheel.

Risikohåndtering

Kontraktsdirektør Bjørn Børseth i Nye Veier, tror fokus på åpenhet mellom entreprenør og byggherre og en felles anerkjennelse av risiko i prosjektene, er avgjørende for å begrense muligheten for at konflikter oppstår.

– Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen sammen og hva skal vi gjøre hvis den risikoen oppstår. Begge parter må erkjenne at vi ikke kjenner til alt i prosjektene, så må vi være åpne på hvordan vi håndterer risikoen når den oppstår, sa Børseth.

Gjengangere

Daglig leder Martin Nordbø i Norbø Maskin AS mener entreprenører og byggherrer kommer langt med en positiv innstiling til prosjektgjennomføringen, og han trekker i likhet med Jonas Myhr i Jernbetong frem dårlige personrelasjoner som en viktig årsak til konflikter i prosjektene.

– Dessverre ser vi gjengangere på både entreprenør- og byggherresiden i de prosjektene det er konflikter, sa Nordbø.

Tydelige beskrivelser

Nordbø mener også noen av enhetspriskontraktene har så dårlige beskrivelser at konflikter er vanskelig å unngå.

– Når beskrivelsene er så utydelige at begge parter må ha advokater for å forstå hva som står, da er det ikke rart det blir krangel. Vi må ha tydelige beskrivelser og vi må ta bort usikkerhet, i tillegg tror jeg alle må være enige om at entreprenørene må tjene penger, ellers forsvinner vi, sa Nordbø.