Markert økning for transport på vei

Norskregistrerte lastebiler utførte turer til og fra utlandet som utgjorde 2,7 milliarder tonnkilometer i fjor. Økningen er på 9 prosent sammenlignet med 2016.

Det samlede transportarbeidet utgjorde 21,4 milliarder tonnkilometer i 2017, viser den nasjonale lastebilundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Det ble transportert 250,7 millioner tonn gods innenlands i fjor, 5 prosent mindre enn i 2016. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn gikk opp fra 77,9 kilometer per tonn i 2016 til 83,7 kilometer per tonn i 2017.

Norske lastebiler fraktet 5 millioner tonn gods utenlands i fjor. Dette tilsvarer en økning på 2 prosent sammenlignet med 2016. I alt transporterte norskregistrerte lastebiler 255,7 millioner tonn gods i fjor ved kjøring til og fra Norge og i Norge. Det er 4,9 prosent mindre enn i 2016.

Forholdet mellom egentransport og leietransport varierer noe over tid. I 2008 ble 40,8 prosent av godset transportert som egentransport, mens andelen var 31,5 i fjor.

For transportarbeidet er ikke variasjonen like stor. I 2017 var andelen egentransport målt i tonnkilometer på 18,5 prosent, mot 22,5 prosent i 2008.

Norske lastebiler fraktet 152,4 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i fjor. Det er en nedgang på 6,6 prosent fra 2016.

Massetransporten utgjorde 60,8 prosent av den samlede transportmengden i 2017. Siden turene er korte, utgjorde transportarbeidet bare 26,3 prosent av det innenlandske transportarbeidet, tilsvarende 4,9 milliarder tonnkilometer.