Mange viktige nye banestrekninger - hovedstaden skriker etter ny tunnel

Det er mange viktige jernbaneprosjekter som må og skal realiseres i årene fremover. Et av de viktigste som absolutt bør prioriteres er en ny jernbanetunnel under Oslo.

 Jernbaneutbyggingen har fått noen skudd for baugen etter at flere kostnadsoverskridelser i pågående prosjekter gjør at flere nye prosjekter må settes på vent. Det er selvsagt meget uheldig i en tid der skinnegående trafikk blir stadig viktigere for både å binde ulike regioner tettere sammen og for å sikre en god pendlerflyt inn og ut av hovedstadsområdet.

Det er planlagt en rekke store utbygginger i årene som kommer. Felles for dem alle er at dette er komplekse og kostbare utbygginger. Den senere tids utvikling viser til fulle at man ikke har hatt et reelt kostnadsbilde av hva det faktisk koster å bygge ut et fungerende jernbanenett her i Norge. Flere pågående prosjekter har gått på enorme kostnadsoverskridelser, blant annet Follobanen og Sandbukta-Moss-Såstad. Prosjekter som er under planlegging viser også at milliardene flyr avgårde, og flere prosjekter har nå estimater som er langt over hva man anslo i en tidligere fase. Dette får konsekvenser, nå sist i revidert nasjonalbudsjett. Her ble planlagte utbygginger satt på vent og skjøvet frem i tid for å kunne fullføre de pågående oppdragene. Dette er selvsagt uheldig for hele vårt nasjonale transportbehov, og ikke minst tungt å svelge for de som har jobbet hardt for å få bygget ut baneprosjekter til sine regioner for å få en bedre transporthverdag og for å utvikle lokalsamfunn.

Dette er ikke minst viktig i en tid der man i stadig større grad ønsker å gå over til en mer miljøeffektiv transportform, og da er det ikke noe som slår skinnegående trafikk basert på strøm. Dette er også tidsbesparende for veldig mange som i dag må stange i bilkøene på vei til og fra jobb.

Det er ventet en fortsatt befolkningsvekst til Oslo og de nærliggende områdene. Dette betyr en ytterligere forsterket belastning på trafikksituasjonen inn og ut av byen, hvor veldig mange av arbeidsplassene er lokalisert. Det betyr at presset på eksisterende transport er meget sterkt i rushperioden, og dette vil bare øke på i årene fremover. Skal man klare å bygge opp konkurransedyktige alternativer til bil og buss også i årene fremover må det skinnegående kollektivtilbudet styrkes. I klartekst betyr dette flere avganger i timen. I dag er dette i praksis nær umulig å få til med flaskehalsen Oslo S. Det er rett og slett ikke plass til flere tog gjennom sentralstasjonen. Nettopp derfor er det så viktig at man får bygget ut en ny togtunnel under Oslo, som nå også er under planlegging. Dette prosjektet, som skal gå fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret , omfatter i hovedsak en elleve kilometer tunnel for togene inn og ut av byen. Dette vil øke kapasiteten betraktelig. I dag kan 48 tog kjøre gjennom Oslo S i timen – med en ny tunnel på plass kan man komme opp i hele 96 tog – altså en dobling. Det er en betydelig oppgang som vil gi en helt ny togsituasjon i hovedstaden.

Dette er også helt nødvendig for å kunne møte morgendagens behov. Det er estimert at Oslo vil øke innbyggertallet til 840.000 innen 2040. Da trengs det en bedre infrastruktur for å takle en slik økning.

Dessverre er et ikke gjort i håndvending å gjennomføre et så omfattende og komplekst prosjekt som dette. Men ting er i ferd med å skje. Fredag ble det klart at Bane NOR har prekvalifisert fire rådgiverkonstellasjoner til å planlegge den nye togtunnelen i Oslo . Men det er fortsatt langt frem – og planlagt ferdigstillelse er foreløpig satt til 2034. Det er noen år til. Forhåpentligvis klarer man å holde denne fremdriftsplanen, for dette er en ekstremt viktig utbygging, både for lokaltrafikken, men også for trafikkbildet for hele landets jernbane.

Så gjenstår det å se hvor dyrt dette vil bli. Det er en omfattende oppgave, og som vil beløpe seg til mange milliarder kroner. Men samfunnsnytten er her enorm, så dette prosjektet må man gjennomføre – og ansvaret ligger selvsagt hos Bane NOR for å se til at man får et prosjekt som ikke sporer helt av underveis. Forhåpentligvis har man hentet mye erfaring fra andre pågående prosjekter før spaden settes i jorda for denne utbyggingen.