– Bygge- og anleggsnæringen ser fortsatt halen på pandemien og noe av det viktigste nå er å sørge for økt aktivitet i næringen fremover, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA).

– Bygge- og anleggsnæringen ser fortsatt halen på pandemien og noe av det viktigste nå er å sørge for økt aktivitet i næringen fremover, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA).

– Må sørge for økt aktivitet i bygg- og anleggsnæringen

– Bygge- og anleggsnæringen ser fortsatt halen på pandemien og noe av det viktigste nå er å sørge for økt aktivitet i næringen fremover, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA).

Hun mener dette budsjettet vil bidra til et konkurransedyktig næringsliv og bidra til det grønne skiftet, men EBA ønsker tydeligere krav til klimakutt og redusert CO2-avtrykk.

Sandberg mener at 2022 er året for å øke aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen, ikke minst i fylker og kommuner, samtidig som det kuttes utslipp og flere kommer i arbeid.

– Dagens regjering leverer noen gode grep i sitt budsjettforslag, men det skal mer til. EBA har klare forventinger til at ny regjering viderefører helt nødvendige satsinger for økt bygge- og anleggsaktivitet, satsing på drift og vedlikehold innenfor vei og jernbane og økte midler til asfalt. Dette er helt nødvendige grep for å hente inn enorme etterslep, samtidig som flere virkemidler finner sin plass i den store verktøykassa til stat, fylkeskommune og kommune, sier Sandberg i en pressemelding.

Flere store prosjekter kommer
Det ligger flere større byggeprosjekter i ulike deler av landet inne i budsjettforslaget. Blant annet gir regjeringen klarsignal for byggestart på Ocean Space Centre, Blått bygg ved Nord Universitet, Samisk videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš samisk nasjonalteater, 22. juli-senteret og rehabilitering av Nationaltheatret. Statsbudsjettet legger også opp til tre lån til nye sykehusprosjekter for Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus.

– Samlet 7,3 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene. Dette vil ha stor betydning for aktiviteten de neste årene for anleggsbransjen, mener Sandberg

Nå forventer EBA at en ny regjering sørger for å levere på tiltakene i ambisjonene for bygge- og eiendomsstrategien til Statsbygg.

Hun peker også på at situasjonen fremdeles er slik at mange skolebygg er satt på vent, det samme med svømmeanlegg og andre formålsbygg.

– Det er mange gode tiltak som må fylles med innhold. Vi forventer at dette arbeidet settes raskt i gang for å sikre ambisjonene for en seriøs entreprenørbransje som kutter utslipp, har fokus på bokvalitet og bygger gode bygg, sier Sandberg.

– Etterslepet øker
Hun peker videre på at regjeringen opprettholder takten i Nasjonal transportplan og øker takten på fornyelse, men at det er fortsatt under 500 millioner under nivået som kreves for å holde etterslepet nede.

– Etterslepet på vei tas ned med cirka 350 millioner, dette mener EBA ikke er tilstrekkelig for å sikre trygge veier i Norge, sier hun. Særlig trekker de fram at kommunene må sikres øremerkede midler til å få tatt igjen etterslepet på kommunale samferdselsprosjekter, og økte midler til asfaltering.

Vil ha flere klimatiltak
– Nå får kommunene større mulighet til å stille klimakrav, men det må følges opp med endringer av plan- og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser. Uten dette blir det kun et slag i luften, mener Sandberg.

Enova-støtten økes til 3,4 milliarder kroner, hvor norske bedrifter kan søke på midler til å kutte utslipp.

– Økningen er positiv, men det er utfordrende at regjeringen ikke bruker statsbudsjettet til å justere kriteriene til Enova, som spiller en helt sentral rolle i klimaomstillingen som vår næring står midt i. Da trenger vi kriterier som spiller på lag med oss, sier Sandberg.

– Vi trenger raskere saksbehandling
– En av de største tersklene for økt boligbygging er at det tar for lang tid å regulere nye boliger og bygg i kommunene. Entreprenørene kan sitte i månedsvis å vente på for eksempel rammetillatelser. Her savner vi konkrete tiltak og overføringer til kommunene, som sitter på verktøykassa for økt byggeaktivitet i hele landet, sier Sandberg.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.