Må ha plass til alle

Det jobber flere hundre tusen personer innen de ulike delene av byggenæringen. I en næring som trenger enda flere kloke hoder og flinke hender er basen det rekrutteres fra altfor snever - men heldigvis er det nå bevegelse i en ellers tradisjonell sektor for å få inn et større utvalg av hele befolkningen - og byggenæringen må rett og slett utvikle seg til å ha plass til alle.

Byggenæringen i Norge er rent faktisk den næringen som virkelig bygger landet. I en tid der vi vil se betydelige investeringer innen alle deler av næringen, trengs det både nye bedrifter og flere ansatte til å utføre oppgavene samfunnet rundt oss har satt til næringen. Det er et enorm oppgave å ta vare på det som allerede er bygget - i tillegg til at det ligger omfattende utbyggingsplaner innen både privat og offentlig sektor foran oss. Med et stadig mer ustabilt og uoversiktlig klima, vil vi nok også se at oppgavene både kan endre seg og helt sikkert vokse i omfang også utover det vi ser og planlegger for i dag.

Det betyr at vi kommer til å bli for få til å kunne utføre disse oppgavene - både på kort og ikke minst på noe lengre sikt. Det utdannes for få nye håndverkere og ingeniører i forhold til behovet - og ikke minst også i forhold til hvor mange som forsvinner ut av næringen av naturlige årsaker hvert eneste år. Vi ser at gapet mellom behovet og hva som finnes av kapasitet og kompetanse ute i markedet går i feil retning - til tross for at interessen rundt næringen og fokuset på behovet har økt de senere årene. Dette er mekanismer som tar tid å snu. Vi tror det er en bedring i sikte – men det går for sakte.

Hovedutfordringen er ikke nødvendigvis at næringen ikke er kjent nok eller burde være attraktiv nok - men det er at vi rekrutterer fra en altfor liten del av befolkningen. Når det jobber flere hundre tusen mennesker i næringen er det faktisk mer enn underlig at det jobber så få kvinner innen bygg og anlegg. Det er flaut på næringens vegne. Man mener at de kun finnes rundt ni prosent kvinner i næringen totalt sett – og bare to prosent håndverkere. Det er latterlig lavt når vi snart er kommet til 2020. I de de fleste andre sektorer har dette jevnet seg ut for lenge siden – men det henger igjen innen bygg og anlegg. Innen visse deler av næringen er det bedring å se – ikke minst innen de administrative stillingene - men der behovet er størst - ute i den utførende delen av næringen - går det ikke raskt nok.

Noen av årsaken skyldes at det er en del fordommer ute og går. Det er for få som ser på bygg og anlegg som attraktivt nok. Det er selvsagt synd - men det er dessverre likevel næringens egen feil - og det er kun næringen selv som kan snu på dette bildet - med noe hjelp fra myndighetene selvsagt. Man må rett og slett vise frem alle fordelene og mulighetene som finnes i næringen for å jevne ut inntrykket mange har rundt bygg og anlegg.

Men det er nok dessverre også slik at en del av fordommene stemmer. Byggenæringen er sterkt mannsdominert - noe som selvsagt også gjør noe med arbeidsmiljøet og kulturen man jobber etter. Den utførende delen av næringen består i hovedsak av menn - veldig mange med vestlig bakgrunn - og selv om man tror man er åpne for å ta imot de noe som skiller seg litt ut fra mengden – er nok det ikke alle nye som føler det slik. Det er det flere vitnesbyrd fra de som har forsøkt seg som med all tydelighet viser.

BNL og Fellesforbundet har nå lansert et sett kjøreregler som skal bidra til å legge bedre til rette for at kvinner kunne tenke seg å starte en karriere innen bygg og anlegg. De har listet opp en del punkter som kanskje føles selvsagt - men hvor det faktisk trengs å gjøres en stor jobb flere steder. Dette kan for eksempel være forhold som at alle skal bidra til nulltoleranse mot trakassering, at man skal unngå bilder, kalendere eller lignende som kan oppleves støtende for et kjønn samt sørge for tilfredsstillende garderobe- og toalettforhold, både for kvinner og menn. Det er også flere andre forhold som dras frem. Dette burde i utgangspunktet være enkelt å få på plass - men det må likevel gjøres - og det er helt nødvendig om vi skal kunne se en bedring ute i virksomhetene. Vi kan snakke så mye vi vil om at alle er velkomne, men dette må vise igjen ute på byggeplassene i praksis - og det er selvsagt også viktig at de ansatte ute i selskapene blir med på laget til å justere kulturen som i dag finnes. Dette er ikke enkelt - men det er avgjørende å få til.

Men det er ikke slik at man bare må jobbe for å få flere kvinner inn i næringen. Byggenæringen må være åpen for absolutt alle om vi skal sikre oss den bredden i både kompetansen og kapasiteten vi trenger. Dette gjelder uansett kjønn, etnisitet eller legning. Byggenæringen skal bygge for hele folket - og da må oppgavene også bygges av alle deler av folket.