Må fylle ut skjemaer som ikke benyttes

Mange offentlige etater ber om opplysninger fra næringslivet som aldri benyttes. Andre pålegger næringslivet å fylle ut skjemaer med opplysninger som kan hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Det viser en undersøkelse som Riksrevisjonen har gjennomført for å klarlegge resultatet av Stortingets vedtak om å redusere skjemabelastningen for næringslivet. Så langt har de folkevalgtes politiske vedtak gitt små resultater. Byråkratiet lever sitt eget liv og skjemaveldet har til dels økt innenfor enkelte sektorer. Tre regjeringer mellom 1998 og 2004 har gått inn for forenklinger sammen med Stortinget, men byråkratiet har villet det annerledes. Nedslående rapport I en rapport som onsdag ble levert til Stortinget konkluderer Riksrevisjonen med at «sentrale mål i arbeidet med å forenkle regelverket og redusere belastningen knyttet til utfylling og innsending av skjema for næringslivet er realisert i begrenset grad». Sagt på en mindre byråkratisk måte: Skjemaveldet lever og blomstrer som aldri før. I løpet av perioden 1998-2004 har Riksrevisjonen registrert en reduksjon på 2,9 prosent for næringslivet. Antall sentrale forskrifter rettet mot næringslivet har i perioden gått ned med 3,3 prosent, men samtidig er lengden på forskriftene økt med 12,5 prosent. Forverring Godt over halvparten av 4500 små- og mellomstore bedrifter opplever at det er blitt flere regler de må følge de to til tre siste årene, og 39 prosent av disse bedriftene mener de bruker mer ressurser på skjemarapportering nå enn for to til tre år siden. Riksrevisjonen peker ellers på at de konsekvenser et nytt regelverk har for næringslivet verken utredes eller synliggjøres i statens arbeid med et nytt regelverk. Rapporten, som onsdag ble overlevert Stortinget, inneholder også en kommentar fra nærings- og handelsdepartementet. Her heter det at departementet vil understreke at den relativt beskjedne reduksjonen i skjemabelastningen ikke synliggjør bredden i det arbeidet som gjøres. Departementet mener også at Riksrevisjonens rapport burde inneholdt en sammenligning med situasjonen i andre land på dette området.