Lyse utsikter for byggenæringen

De samlede bygg- og anleggsinvesteringene fortsetter å vokse i perioden 2002-2004, men veksten er avtagende og vil ventelig bli på kun 1 prosent i 2004, hevdet BNL på pressekonferanse i dag.

Men det knytter seg stor usikkerhet til anslagene for vekst-vinneren anlegg hvor igangsetting av gasskraftanlegg, Snøhvit-utbyggingen samt oppfølging av investeringsprogrammet i Nasjonal Transportplan er forutsatt. Ifølge byggenæringens egne prognoser vil det bli et fall i igangsettingen av nye boliger i år til om lag 24 000, og dette vil bli nivået på boligbyggingen i prognoseperioden. Fallet i år skyldes mindre bygging av omsorgsboliger som i fjor nådde en topp på nærmere 4 000 enheter. Den fallende tendensen i byggingen av omsorgsboliger vil holde. Det betyr i praksis at igangsettingen av ordinære boliger går opp. Fortsatt ubalanse Byggenæringen mener at boligmarkedet fortsatt vil være i ubalanse, og har beregnet etterslepet i boligbyggingen til 50 000 boliger som i hovedsak skyldes den lave igangsettingen på 90-tallet. Etterslepet er i hovedsak konsentrert til de største bysentraene med Oslo og Akershus på topp. Det er nå betydelig potensial for vekst i rehabiliteringsmarkedet da alle boligene fra toppårene på 70-tallet nå nærmer seg oppgraderingsmoden alder. I prognoseperioden vil det trolig være mangel på arbeidskraft som begrenser veksten som neppe vil bli høyere enn tre prosent i året. Holder seg godt På grunn av sviktende registrering i Oslo kommune og av Norsk Hydros bygg på Sunndalsøra som byggenæringen har justert for, viser prognosen for igangsettingen av yrkesbygg en nedgang i år på 250 000 igangsatt areal. Prognosen for igangsetting i 2003 og 2004 er på henholdsvis 3,5 og 3,3 million kvadratmeter. Siden sysselsettingen er ventet å fortsette, mener byggenæringen at for kontorbyggmarkedet spesielt vil trolig veksten i kontorledigheten stoppe i 2004. Og hvis byggekostnadene ikke løper helt løpsk, ligger det an til økt igangsetting av kontorbygg fra samme år. Dessuten vil omleggingen i Forsvaret bidra til vekst fra samme segmentet allerede fra 2003. Markedet for rehabilitering av yrkesbygg er ventet å vokse med fem prosent i år og med to prosent i 2003 og 2004. Vedlikeholdet ventes å vokse med om lag to prosent i året i hele perioden. Vekstvinneren Beregnet nivå på anleggsinvesteringene var i fjor på 23,7 milliarder kroner. Prognosen for i år er vekst til 25,8 milliarder. Prognosen for 2003 er en kraftig økning til 2,9 milliarder kroner. Men for at disse økningene skal bli såpass solide, forutsettes at Snøhvit-utbyggingen settes i gang, at det blir bygget gasskraftverk samt at investeringsprogrammet i Nasjonal Transportplan følges opp med bevilgninger i Stortinget. For 2004 forventes at dette høye anleggsnivået holder seg på samme nivå. Markedet for rehabilitering og vedlikehold av anlegg ventes å vokse med to prosent i året i prognoseperioden. Flatt for byggevarer Salget av byggevarer her til lands viste en marginal økning i fjor, mens det for inneværende år forventes en liten nedgang i størrelsesorden 1-2 prosent. I prognosen for neste år ligger det an til ny vekst på 2-3 prosent, mens dette nivået forventes å holde seg flatt i 2004. Stabil sysselsetting Ifølge byggenæringens egne prognoser forventes den samlede sysselsettingen i bygg og anlegg å holde seg stabil i hele prognoseperioden. Beregningen er basert på at arbeidsproduktiviteten i byggevirksomheten øker med en prosent i året. For anlegg er det lagt til grunn en årlig produktivitetsvekst på fire prosent i år og neste år fordi ny produksjonsøkning kan gjennomføres ved å ta i bruk ledige ressurser i bedriftene