Levre skole

Levre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLevre skole, mai 2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærums nye fireparallelle barneskole er dimensjonert for 840 elever, men er også tiltenkt å være et senter for lokalmiljøet. Prosjektet er også en slags OPS-light; Bærum kommune skal fortsatt eie skolen, mens totalentreprenør Veidekke Entreprenør skal stå for drift og vedlikehold i fem år.

Fakta

Sted: Bærum

Prosjekttype: Barneskole (fire-parallell)

Bruttoareal: 9.500 kvadratmeter

Kostnadsramme: 419,4 millioner kroner

Byggherre: Bærum kommune Eiendom

Byggherreombud og SHA-koordinator: OPAK

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 236 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen

LARK: Østengen og Bergo

Rådgivere: RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIB: Haug og Blom-Bakke l RIByFy: Multiconsult l RIBR: Sweco Norge l RIE, RIV: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Automasjon: Gratech l Prefab: Spenncon l Elektro: Lys og Varme l Fast Inventar: Idema l Flislegging: BBM l Glass/aluminium: Østlandske Fasadeteknikk l Grunn- og utomhusarbeider: Hermansen Maskin l Gulvbelegg: Ragnar Andersson l Gulvsparkling: Epoxy Betongservice l Heis: Otis l Himlinger: Bærum Byggmontering l Lås og beslag: Trygge Rom l Murarbeid: Fjeldheim og Knudsen l Maler: Edvardsson Entreprenør l Levering L-elementer: Brødrene Østbye l Parkett og tregulv: Bo Andrén Norge l Innvendige rekkverk: PKS Industri l Rør: Konnerud Rør l Peling: Kynningsrud Fundamentering l Sanering og miljøsanering: Saneringsteknikk l Solcellemontasje: HD Solskjerming l Sportsutstyr flerbruks-
hall: EGAS Sport l Storkjøkken: Metos l Taktekking: IcopalTak l Trestøyskjerm: Østcom l Tømrer: Akershus Byggmesterforretning l Ventilasjon: Energima l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Byggevarer: Optimera

Levre skole med gymsal ble tatt i bruk i august 1977, og var bygget for 12 klasser og to barnehageklasser. I tillegg til skole og barnehage var det den gang også et fritidshjem med i prosjektet.

− Det ble vurdert om den gamle skolen skulle beholdes. Men konklusjonen var at det var mest hensiktsmessig å rive og bygge en ny for å oppnå optimale løsninger, ikke minst med tanke på miljø og energi, forklarer prosjektansvarlig for Bærum Kommune Eiendom, Inger-Marie Nygård. Hun er innleid fra OPAK, og tok over dette ansvaret fra Hilde Rustad som med stø hånd ledet prosjektet frem til januar i år.

Veidekke med sin prosjektgruppe vant i juni 2017 pris- og designkonkurransen, og kunne etter innledende forhandlinger inngå en samspillskontrakt for forprosjektfasen. Deretter ble det inngått en kontrakt for fase 2 etter at prosjektgruppen sammen med kommunens egne ressurser hadde videreutviklet prosjektet for blant annet å finne gode klima- og miljøløsninger. Veidekkes totalentreprise har en verdi på 236 millioner kroner eksklusive avgifter.

Driftskontrakt og energikontrakt

I tillegg er det også en driftskontrakt der Veidekke, gjennom sin underleverandør Coors Service Management, skal drifte skolen i fem år, med en opsjon på to pluss to år. Den omfatter eiendomsteknisk drift, vaktmestertjenester og renhold. Denne typen kontrakt blir den første i kommunens historie.

– Det er også en energikontrakt inne i denne modellen. Veidekke har tilbudt Bærum kommune et måltall på energiforbruk. Under gitte forutsetninger er avtalen at dersom skolen bruker mer, så skal Veidekke dekke 50 prosent av overforbruket. Er forbruket mindre skal innsparingen deles mellom Veidekke og kommunen, sier Nygård.

Veidekke og Arkitektgruppen lille frøen var for få år siden også sammen om Rykkinn skole for Bærum kommune. – At vi tre har samarbeidet tidligere, betød at vi nå kunne strekke oss lenger. Vi visste hva vi måtte unngå og hva som måtte videreføres. Det blir en veldig smidig prosess når aktørene kjenner hverandre fra før, bekrefter partner Pål Andresen i Arkitektgruppen lille frøen.

Sonedelt

Nygård forteller at reguleringsbestemmelsene og byggegrensene var avgjørende for byggets plassering og utforming. Det ble tatt hensyn til boligbebyggelsen i øst, ved at hovedtyngden i byggeriet ble flyttet mot vest.

− Den store åpne atkomstplassen er den offisielle delen, mens elevsidene av bygget mot sørvest utgjør den mer privatiserte delen. Dette er en skole med store aldersforskjeller, og det var viktig å sonedele anlegget med alderstilpassede uteområder. Hente- og bringesituasjonen for foreldrene til de minste barna blir lettere ved at disse elevenes inngang er plassert nærmest atkomstplassen, forteller Andresen.

Det store, åpne utomhusområdet inneholder store lekeområder, med ballbaner med kunstgress, gummidekker, ballbinge og klatrestativer plassert på den sørvestre delen av den vel 24 mål store tomta. I terrengfallet fra øst er det også lagt et amfi ned mot skolens hovedinngang. Grøntdraget i yttergrensene av tomta er i stor grad beholdt, ved at Bærum kommune la sterke føringer på å bevare og skåne en del vegetasjon og de eksisterende trærne i byggeperioden. Her har både kommunens egne ressurser og arborister deltatt i trepleie og -vern.

Stor forsamlingssal

Skolen med sine fløyer går over to og tre etasjer, og inneholder også arealer som nærmiljøet kan nyte godt av. Nærmiljøsenteret har sitt hjerte i den store vestibylen som leder inn til flerbrukshallen og en forsamlingssal på 270 kvadratmeter. Også biblioteket, serveringskjøkkenet, musikkrommet og øvingsrommet er etter avtale ment å kunne benyttes utover skolens ordinære åpningstider.

− Levre er både en skole og et kultur- og idrettsanlegg som fungerer godt sammen, men også godt hver for seg, sier Andresen.

Ove Bengtzon har vært Veidekkes prosjektleder det siste året, og forteller at mye av løsningene på Levre skole er tuftet på løsningene fra Rykkinn skole. Flere i funksjonærstaben derfra har også vært med i dette prosjektet.

− Dette er en slags hybridvariant av OPS, der Veidekke skal drifte skolen i fem år, kan hende opp mot ni år. Sammen med kommunen fant vi sammen i en beslutningsplan frem til varige og solide løsninger og materialer som skal i så stor grad som mulig gjøre skolen enkel å holde ved like, sier Bengtzon.

Veidekke hadde fysisk oppstart på det 9.700 kvadratmeter store prosjektet i begynnelsen av mars 2018. Elever og ansatte har i byggeperioden holdt til i et bygg på nabotomten. Selv om selve tomta er stor, var logistikken krevende.

– Vi etablerte en rundkjøring for transport av varer og materialer i sørøst. Utfordringen er at atkomsten går forbi den midlertidige skolen på den ene siden og boligene på den andre siden. Det var mye tungtransport. Men mange nødvendige tiltak ble iverksatt, slik at vi heldigvis unngikk uønskede hendelser, sier Bengtzon.

Selv om skolen nå er dimensjonert for over 800 elever, valgte kommunen å være føre var. Derfor er to av skolefløyene forberedt for å kunne påbygges en etasje.

På fasadene i det inntrukne volumet på taket er det etablert et solcelleanlegg som ut i fra et soldiagram er estimert å kunne yte 35.000 kilowatt-timer.

− Levre skole har passivhusstandard, og er også bygget innenfor kriteriene til BREEAM-NOR Very Good, selv om det ikke vil bli søkt om klassifisering, avslutter Nygård.