Leiar forsyningsservice, marknadsområde Trøndelag - Forsvarsbygg utleie

Marknadsområdet har det lokale ansvaret for utleige- og driftsresultatet for eigedomane/det geografiske området det er tildelt, med fokus på å yte service som dekkjer behova til lokale leigetakarar og bebuarar. Marknadsområda forvaltar, planlegg og utfører utleige- og eigedomstenester etter avtale og i samarbeid med dei landsdekkjande tenestenansvarlege.
Forsyningsservice har direkte ansvar for forsyning innanfor marknadsområdet og for at den blir utført innanfor dei fastsette rammene, målsetjingane, lovene og reglane.

Det er ei målsetjing for Forsvarsbygg at arbeidsmiljøet vårt skal vere prega av tverrfaglegheit, mangfald og likestilling. Vi ynskjer difor ei balansert fordeling på grunnlag av alder, kjønn og etnisitet i verksemda. Vi ynskjer å knyte til oss nye medarbeidarar med personleg og fagleg kompetanse som kan påverke bedriftskulturen positivt.

Forsvarsbygg kjem inn under føresegnene i Offentleglova – jf. særleg Offentleglova § 25.

Firma
Fylke
Søknadsfrist20.12.2012

 

 

 

 

 

søk her

 

Vis flere stillinger: