Lavere fart og fartshumper skal redusere ulykker

I 2000 ble 37 drept og 2682 skadet i trafikkulykker i tettbygd strøk. Det er hovedsakelig fotgjengere og syklister som rammes i disse ulykkene, og nå går Vegdirektoratet inn for å få ned antall trafikkofre i tettbygd strøk.

Virkemidlene som tas i bruk er blant annet lavere fartsgrenser, flere fartshumper, eget fareskilt for fartshumper og utvidet bruk av soneskilting. Dette går fram av Forslag til fartsgrensekriterier innenfor tettbygd strøk som nå sendes ut på høring. Forslaget kan føre til at om lag 2000 km kommunal veg får satt ned fartsgrensen til 30 eller 40 km/t. I soner med fartsgrense 30, 40 eller 50 km/t, hvor skiltet fartsgrense ikke har hatt eller kan forventes å oppnå ønsket effekt, foreslår Vegdirektoratet at det settes opp fartshumper. I høringsforslaget fremmes det også pålegg om fartsdempende tiltak i tettbygd strøk, der over 15 prosent av bilistene bryter fartsgrensen. Vegdirektoratet har kommet fram til at det kan bli behov for om lag 2500 nye fartshumper, og kostnadene er beregnet til 100 millioner kroner. Til sammenligning tilsvarer 100 millioner kroner kostnadene samfunnet påføres som følge av fire dødsulykker i vegtrafikken. I høringsforslaget går en også inn for at fartsgrensen skal være retningsgivende for utformingen av eventuelle fysiske fartsdempende tiltak. Det vil for eksempel si at 30-hump, en hump som krever at personbiler senker farten til 30 km/t for sikker passering, kun skal brukes på veger med fartsgrense 30 km/t. Tilsvarende gjelder for veger med fartsgrense 40 og 50 km/t, noe som bør kunne bidra til bedrede kjøreforhold for busser og utrykningskjøretøy. I tillegg anbefales det også å innføre et eget fareskilt for fartshump. Vegdirektoratet går også inn for en mer differensiert bruk av fartsgrenser i byer og tettsteder enn hva tilfellet er i dag. Bruk av soneskilting, det vil si at fartsgrensen omfatter et helt område og ikke bare enkelte vegstrekninger, foreslås derfor utvidet til bruk i sentrumsområder og eventuelt andre egnete områder. Det går også fram at veg eller gate inntil barneskoler, som krysses av et stort antall barn på vei til eller fra skolen, skal ha fartsgrensen 30 km/t forbi skolen. I tillegg skal fartsdempende tiltak i form av humper eller opphøyde gangfelt benyttes.