Torje Evensen (Multiconsult), Lill-Torun Kilde og Trine Kopstad Berentsen (Solenergiklyngen) og Jørn Stave (Multiconsult) presenterte den nye veilederen. Foto: Cato A. Mørk
Torje Evensen (Multiconsult), Lill-Torun Kilde og Trine Kopstad Berentsen (Solenergiklyngen) og Jørn Stave (Multiconsult) presenterte den nye veilederen. Foto: Cato A. Mørk

Lanserer veileder for bygging av solkraftparker

Bakkemonterte solkraftverk i Norge er noe nå flere i kraftbransjen viser interesse for. – Veilederen er et første steg på veien til en felles standard for bransjen, sier administerende direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Multiconsult har på oppdrag fra Solenergiklyngen utarbeidet veilederen for beste praksis for utbygging av større bakkemonterte solkraftverk.

– Dette er et førsteutkast til et rammeverk for utbygging av slike anlegg, og tar for seg prosessen fra valg av arealer, konsesjoner og tillatelser, nettilknytning, teknologivalg og solkraftens rolle i det norske kraftsystemet, heter det i en pressemelding.

Bakkemonterte solkraftverk er, sammenliknet med andre fornybare teknologier, fleksible i forhold til plassering. Tilgjengelige relevante arealer er derfor store. Det betyr at man må ha ekstra fokus på kvalitet i utredninger og arealvalg.

– Det er et stort behov for produksjon av ny, ren kraft. Men det må gjøres på en god måte, slik av vi ikke får irreversible skader på natur og økosystemer i forbindelse med utbyggingene, sier Kopstad Berentsen i meldingen.

Det er flere grunner til at det nå er en økning i interessen for bakkemonterte solkraftverk.

– Anleggene kan bygges ut enda raskere enn solkraftanlegg på bygg. Med stordriftsfordeler er de billigere å bygge ut og kan lettere utstyres med bifacial (tosidige) moduler, der man produserer kraft på begge sider av panelet vinterstid, med refleksjon fra snøen. Med tracker-funksjon kan panelene snu seg etter sola gjennom døgnet og produsere mer energi enn vanlige fastmonterte taksystemer, heter det i meldingen.

– Solkraftverk har også gode synergieffekter med vann- og vindkraft gjennom høyere produksjon i tørre år og om sommeren. Såkalte «hybride» kraftverk, eller kombinasjons-kraftverk, muliggjør bedre utnyttelse av kraftnettet og eksisterende infrastruktur, sier Torje Evensen, rådgiver solenergi i Multiconsult.

Produksjon av distribuert energi bidrar også til økt forsyningssikkerhet og mindre nettap, i forhold til kraft som skal fraktes langt.

– Det er i dag normalt å beregne at man mister 10 prosent av kraften underveis i kablene, og det er ingen tjent med, sier Kopstad Berentsen.

Rapporten peker også på viktige flaskehalser for utbygging. En betingelse for utbygging er tilgjengelig kapasitet i nettilknytningen.

– Vi hører fra våre medlemmer at det tar lengre tid å få svar på om det er kapasitet i nettet, enn det tar å bygge selve solparken. Her må man det komme krav til responstid hos nettselskapene, sier Kopstad Berentsen.

I august i år la Multiconsult og Solenergiklyngen fram rapporten «Norsk solkraft 2022- innenlands og eksport». Den viser at det finnes et teknisk potensial for utbygging av solkraftanlegg på såkalt beslaglagt mark (områder med infrastruktur) på hele 133 TWh energiproduksjon årlig. Et eksempel kan være bygging av solkraftanlegg på parkeringsplasser, nedlagte grustak, jordbruksarealer som er ute av drift og gamle søppeldeponier. Til sammenlikning får vi i dag 138 TWh årlig fra vannkraft.

Veilederen ser også på utbygging av solkraftanlegg i kombinasjon med landbruk, såkalt agrivoltaics.

– Bakkemonterte solkraftverk kan ofte være enklere å etablere og føre til mindre inngrep enn annen kraftproduksjon, spesielt i områder med lite annen bruksverdi og ved flerbruk av arealer med agrivoltaics, sier Torje Evensen i Multiconsult.