– Vi finner saksgangen i Kofa både underlig og ufullstendig, sier konsernsjef Jan Hestås hos Kruse Smith. Foto: Arve Brekkhus

Kruse Smith angriper Kofa-praksis

Kruse Smith reagerer på at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ikke har latt entreprenørselskapet få uttale seg om opplysninger som er brakt inn av klager i en klagesak som endte med at alle tilbydere ble vraket.

– Vi finner saksgangen i Kofa både underlig og ufullstendig. Etter vår mening bygger Kofa sin konklusjon på påstander fra de to klagerne, Risa AS og Stangeland Maskin AS. Her er det faktafeil som bidrar til en ensidig fremstilling som så legges til grunn for Kofas behandling. For å sikre balansen burde Kofa sendt klagene fra Risa og Stangeland til oss for kommentar før de behandlet saken, kommenterer konsernsjef Jan Hestås i Kruse Smith.

– Overrasket

– I avgjørelsen trekkes blant annet vår sprengningskompetanse i tvil. Her skylder jeg å gjøre oppmerksom på at Kruse Smith sprenger og har sprengt tunneler i mange år. Vi er overrasket over at Kofa konkluderer uten at vi har fått uttale oss om klagerens syn på oss. Hva som er riktig og gal avgjørelse i saken, får Kofa stå for selv. Men vi ville gjerne ha uttalt oss om saken før de konkluderte, fremholder Hestås og legger til:

– Vi vet ikke hva Kofa har vektlagt i sin avgjørelse. Det kan godt være at Kofa selv klarer å sortere ut hva som er riktig og relevant for avgjørelsen i denne saken. Men vi sitter nå igjen med en følelse av at hvis de hadde kontaktet oss før de konkluderte, kunne de hatt en annen vurdering av kompetansen vår og trukket en annen konklusjon, sier han.

Skriftlig dokumentasjon

– Vår saksprosess er en skriftlig partsprosess. Det vil si at det er uttalelsene til partene i saken, klager og innklagede, og den skriftlige dokumentasjonen klagenemnda mottar fra partene som må danne grunnlaget for våre rådgivende uttalelser, skriver direktør/sekretariatsleder Erlend Pedersen i en e-post til Byggeindustrien.

– Vi har ikke myndighet til å avholde muntlige forhandlinger med verken partene eller andre, herunder for eksempel valgte leverandører. Hvis vi skulle gjort det, måtte vi hatt myndighet til det i lovs- eller forskriftsform. Det har vi ikke i dagens regelverk. Dersom valgte leverandør mener at vi har lagt til grunn feil faktum i saken, bør selskapet ta kontakt med oss, fremholder Pedersen.

Stor veijobb

Det var i mars i år at Statens vegvesen region Vest innbød til en åpen anbudskonkurranse om utvidelse av Rv. 509 inkludert nytt toplanskryss og nye gang-, sykkel- og adkomstveier like ved Sola flyplass. Jobben var prissatt til vel 380 millioner kroner og tilbudsfristen var satt til 16. mai. I konkurransegrunnlaget ble det informert om spesielle restriksjoner fra Avinor på grunn av nærhet til flyplassen samtidig som de det presisert at tilbyderne måtte være kvalifisert for å utføre arbeidene det skulle gis tilbud på.

Tre tilbud forkastet

Fire selskaper ga tilbud. Lavest lå Risa AS etterfulgt av Stangeland Maskin, Vassbakk & Stol samt Kruse Smith i arbeidsfellesskap med Bjelland AS. Vegvesenet valgte å forkaste tilbudet fra de tre første på listen med begrunnelsen at de ikke kunne dokumentere at de hadde erfaring fra samme art og vanskelighetsgrad som betongarbeidene i prosjektet som vegvesenet så på som mest kritiske. Dermed ble sistemann på listen, Kruse Smith/Bjelland, overraskende tildelt jobben.

Klager til Kofa

Både Risa og Stangeland Maskin klagde til Kofa over avgjørelsen som førte til at det ikke er skrevet kontrakt med Kruse Smith/Bjelland. Klagen fra Stangeland ble avvist av Kofa med begrunnelse at den var «uhensiktsmessig for behandling».

Risa, som skulle bruke underentreprenør på betongarbeidene, protesterte på selv å bli avvist, og subsidiært anførte selskapet at også Kruse Smith/Bjelland skulle avvises og at anbudskonkurransen skulle vært avlyst.

Risa fikk imidlertid ikke medhold hos Kofa på egne vegne. Men Kofa konkluderte med at Vegvesenet også skulle ha avvist tilbudet fra Kruse Smith/Bjelland. Begrunnelsen var at heller ikke arbeidsfellesskapet har dokumentert at kvalifikasjonskravet om erfaring innen asfalt og sprengning var oppfylt.

Avgjørelse neste uke

Hos Statens vegvesen Region Vest får Byggeindustrien opplyst at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse på om etaten kommer til å følge opp Kofas avgjørelse om å vrake alle tilbyderne og dermed innby til ny anbudskonkurranse, eller om etaten står fast på avgjørelsen om å tilby Kruse Smith/Bjelland entreprisen.

– Det har tatt noe tid med saksbehandlingen, men vi planlegger svar til tilbyderne tidlig i neste uke. Før det kan vi ikke si noe om hvor saken står, skriver seksjonssjef Øivind Kommedal i Statens vegvesen i en e-post.

Kraftig forsinkelse

Med planlagt anleggsstart i sommer skulle veianlegget stått ferdig sommeren 2017. Nå ligger det an til at den nye firefeltsveien mellom flyplassen og Randaberg via Tananger, som er første etappe av den såkalte Transportkorridor vest, blir kraftig forsinket. Stavanger Aftenblad kan dessuten melde at saken vil få et etterspill i rettssystemet hvis ikke Kofa-avgjørelsen blir tatt til følge.