Krevende for byggenæringen - kan bli enda vanskeligere

Koronapandemien strammer grepet om Europa. Vi har fortsatt bra kontroll her i Norge, mye også med bakgrunn i strenge smittevernstiltak og at mange er flinke til å følge reglene myndighetene har satt oss til å følge. Dette gjelder både i privatlivet, men ikke minst også innen næringslivet. Men det er liten tvil om at de stadig strengere smittevernstiltakene merkes av aktørene i byggenæringen, og vil kunne skape utfordringer. Og nå meldes det om ytterligere innstramminger.

Vi er nå inne i en økende smittebølge i Europa, og vi ser en bekymringsfull utvikling også her hjemme. Økningen har vært jevnt stigende over en lengre periode, og de neste ukene vil bli avgjørende for hvordan denne pandemien vil utvikle seg videre i vårt langstrakte land. Får vi en ny kraftig økning, som enkelte nå frykter, blir konsekvensene også omfattende. Vi vil få enda strengere smittevernstiltak, og ulike samfunnsinstitusjoner vil bli stengt ytterligere ned. Forhåpentligvis klarer vi å holde situasjonen under noenlunde kontroll slik at vi slipper tendenser som vi nå ser i land som Tyskland og Frankrike, hvor tingene nå synes å være ute av kontroll, med dertil store konsekvenser for samfunnet.

I forrige uke lanserte regjeringen nye smitteverntiltak, som også fikk relativt store konsekvenser for byggenæringen. Et av tiltakene var å innføre ti dager med karantene ved innreise til Norge for arbeidere fra såkalte røde land. Dette omfatter for tiden veldig mange land i Europa, og dermed rammer dette også mange tusen arbeidere fra utlandet. Vi forståelse for at tiltak må innføres, men det er likefult en utfordrende situasjon mange norske prosjekter og entreprenører vil oppleve. Det er til enhver tid mange tusen utenlandske arbeidere som er med på å bygge ut våre bygg- og anleggsprosjekter, og de er dermed en helt avgjørende arbeidskraft for å holde hjulene i gang. Nå må veldig mange av disse i karantene når de kommer tilbake fra en periode i hjemlandet, og det er selvsagt utfordrende, for begge parter. Det går an å tilpasse seg en slik situasjon på noe kortere sikt. Er det noe vi har lære de siste månedene er det at entreprenørene er tilpasningsdyktige, så det vil også kunne gå seg til. Men dette har opplagt en kostnad, og det vil kreve mye av mange. Og blir dette langvarig, vil selvsagt konsekvensene bli langt større og kunne føre til mer omfattende problemer. Det kan gå utover både prosjektfremdrift og kostnadsbildet. Det vil også kunne oppstå situasjoner der den utenlandske arbeidskraften ikke vil bli tilgjengelig som før. Det er ikke gitt at de utenlandske arbeiderne over lang tid ønsker, eller har mulighet til, å bli sittende i karantenesituasjoner i Norge, ei heller å bli i Norge over lengre perioder uten å komme tilbake til egen familie i hjemlandet. Det kan også bli restriksjoner når de skal tilbake til hjemlandet, noe som kan bli en ekstra påkjenning. Vi håper derfor dette ikke blir en langvarig situasjon. Byggenæringen er opplagt interessert i å bidra i smitteverndugnaden, men det vil selvsagt bli utfordrende på noe sikt.

Det vil flere steder også kunne skape utfordringer med både bruk og krav om hjemmekontor og andre forhold rundt koronapandemien. Den store utfordringen er selvsagt noe lengre frem i tid hvordan dette vil påvirke etterspørselen etter næringens tjenester. Det er hvordan ordrereservene fylles opp noe frem i tid som vil gi den virkelige fasiten på hvor hardt koronapandemien vil ramme byggenæringen. En undersøkelse gjennomført av NHO nylig er ikke bare positiv lesning. Her kommer det blant annet frem at blant alle spurte er det 53 prosent som mener de får økte kostnader av nye karanteneregler for utenlandsk arbeidskraft. Selskaper tilknyttet EBA og Treindustrien er hardest rammet, og her svarer opp mot 80 prosent av bedriftene at dette betyr økte kostnader.

Tirsdag var regjeringen også å banen med en ny advarende pekefinger, og at det nå ligger an til ytterligere innskjerpelser, allerede denne uken. Det gjenstår fortsatt å se hva dette vil innebære, men det varsles om ytterligere innstramminger på innreise fra såkalte røde land og områder. Det vil kunne gjøre en vanskelig situasjon enda mer utfordrende. Vi kan heller ikke utelukke en ny nedstengning.

Vi håper derfor tiltakene som nå er satt i verk vil ha en effekt. Om vi ser at smitteøkningen fortsetter blir myndighetene nødt til å både forlenge og forsteke tiltakene, og vi kan gå en ny uviss periode i møte. Det er det ingen som ønsker, men mange som frykter.