Kraftig vekst, men lave marginer fra BetonmastHæhre

BetonmastHæhre opplevde høy aktivitet og solid vekst i både bygg og anlegg i tredje kvartal 2018. Driftsinntektene endte på 3,2 milliarder kroner, en vekst på 23 prosent fra 2,6 milliarder kroner i samme kvartal året før.

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i BetonmastHæhre

Driftsresultatet endte på 58,8 millioner kroner (86,6 millioner kroner i 3. kvartal 2017), noe som ga en driftsmargin i kvartalet på 1,9 prosent (3,4 prosent).

Per tredje kvartal rapporterte konsernet et driftsresultat på 146,1 millioner kroner mot proforma 182,6 millioner kroner i samme periode året før.

– Det er et blandet bilde vi presenterer for tredje kvartal. Vi fortsetter å vokse, men marginene er for svake innen både bygg og anlegg. Dette er også bakgrunnen for at vi i kvartalet annonserte en omorganisering av konsernet. Omorganiseringen har ett hovedmål for øyet; å styrke konsernets samlede lønnsomhet gjennom et større fokus på våre respektive kjernevirksomheter, og utfordringene og mulighetene som ligger foran oss, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle.

Omorganiseringen, som ble annonsert i september, innebærer at den tidligere konsernmodellen erstattes av en holdingstruktur med to hovedvirksomhetsområder; henholdsvis bygg & eiendom og anlegg. Bygg og eiendom er samlet under Betonmast, mens anleggsvirksomheten sorterer under BetonmastHæhre Anlegg.

Betonmast omsatte for 1,6 milliarder kroner i tredje kvartal, en vekst på 13 prosent fra 1,4 milliarder kroner i tilsvarende kvartal året før. Driftsresultatet endte på 36,5 millioner kroner, ned fra 63,0 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2017. Dette ga en driftsmargin i kvartalet på 2,3prosent (4,6 prosent). Per tredje kvartal var omsetningen på 4,9 milliarder kroner (3,8 milliarder kroner), og driftsresultatet 157,3 millioner kroner (142,9 millioner kroner). Betonmast-konsernet opplevde jevnt høy fart i alle selskapene. Marginene er noe svakere i både Norge og Sverige, mens resultatene i eiendomsvirksomheten trakk opp.

- BetonmastHæhre Anlegg hadde gjennomgående høy aktivitet i tredje kvartal. De største infrastrukturprosjektene til Hæhre Entreprenør hadde stor produksjon. Også Isachsen Anlegg og Steen & Lund hadde høy aktivitet i perioden. Omsetningen i tredje kvartal endte på 1,6 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 40% fra tredje kvartal 2017 da BetonmastHæhre Anlegg omsatte for 1,2 milliarder kroner på proforma basis. Driftsresultatet endte på 10,3 millioner kroner (24,3 millioner kroner) noe som ga en driftsmargin på 0,6% (2,1%). Per tredje kvartal endte omsetningen på 4,7 milliarder kroner (2,1 milliarder kroner), og driftsresultatet på 4,1 millioner kroner (13,3 millioner kroner), heter det i en melding fra konsernet.

- Resultatene innen anlegg er fortsatt negativt påvirket av et fåtall større prosjekter. Også i øvrige deler av virksomheten er prosjektmarginene gjennomgående for lave, og det er sterkt fokus på å løfte inntjeningspotensialet i nye kontrakter, skriver selskapet.

Samlet ordrereserve for konsernet var ved utgangen av tredje kvartal på 11,1 milliarder kroner, mot 12,6 milliarder kroner ved utgangen av foregående kvartal. I tillegg hadde konsernet en betinget ordrereserve på 3,4 milliarder kroner, en økning fra 2,2 milliarder kroner per 30.6.

BetonmastHæhre har en solid finansiell stilling med en egenkapital på 3,2 milliarder kroner, og en kontantbeholdning på 958 millioner kroner. I tillegg utgjør ubenyttede lånerammer 1,5 milliarder kroner.

Konsernets samlede H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) var i tredje kvartal 4,0, svakt opp fra 3,9 i foregående kvartal. Sykefraværet i kvartalet endte på 3,3 prosent mot 2,9 prosent i andre kvartal.