Kraftig økning i ledigheten i januar

Det er nå 20 500 flere ledige registrert hos NAV sammenlignet med januar i fjor, en økning på 46 prosent. Størst er økningen i byggenæringen.

Justert for sesongvariasjoner økte ledigheten med 5 500 personer i januar.

- Ledigheten økte kraftig i januar og vi må tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne en like kraftig vekst i ledigheten, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Han påpeker at det fortsatt er lav ledighet i Norge og viser til at det var flere ledige i september 2006.

65 200 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av januar. Dette utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Antall permitterte tredoblet

Det er blitt mer enn tre ganger så mange permitterte det siste året. Ved utgangen av januar var 8 300 personer permittert, herav 5 500 permittert på heltid. De heltidspermitterte er inkludert i tallet over helt ledige.

Menn mellom 20-29 år er den gruppen som hadde den sterkeste årsveksten i antallet ledige med 86 prosent i januar. Kvinner mellom 20-29 år hadde en økning i ledigheten på 25 prosent i den samme perioden.

Øker mest i bygg og anlegg

Med unntak av undervisning har antallet ledige økt i samtlige yrkesgrupper det siste året. Sterkest økning i antallet ledige har det vært innenfor bygge- og anleggsarbeid og industriarbeid med henholdsvis 129 og 75 prosent i løpet av det siste året. I offentlig sektor er ledigheten fortsatt lav, og innenfor undervisning utgjør ledigheten nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Vest-Agder, Oppland og Vestfold er de fylkene som har hatt den sterkeste økningen i antallet ledige det siste året, alle med 64 prosent. Rogaland og Sogn og Fjordane var de to fylkene med lavest ledighet i januar. Her utgjorde ledigheten henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Samtlige yrkesgrupper har i løpet av det siste året hatt en nedgang i antallet ledige stillinger. Sterkest nedgang har industriarbeid med 62 prosent. Etterfulgt av bygg og anlegg med 57 og kontorarbeid 56 prosent. Svakest nedgang har undervisning, hvor det nå er 12 prosent færre ledige stillinger sammenlignet med januar i fjor.