Varoddbrua i Kristiansand. Foto: Statens vegvesen

Korona og komplikasjoner utsetter ferdigstillelsen av Varoddbrua

Entreprenør PNC klarer ikke å ferdigstille byggingen av den nye Varoddbrua på senhøsten i år som tidligere avtalt.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag.

Hovedårsaken til utsatt ferdigstillelse er, ifølge pressemeldingen, korona-pandemien og tekniske utfordringer som har oppstått ved montering av ei av stålbruene i prosjektet. Uforutsette utfordringer i forbindelse med rivingen av den gamle hengebrua har også vært medvirkende til forsinkelsen, skriver Vegvesenet.

PNC og Vegvesenet forventer å ferdigstille prosjektet i månedsskiftet mars/april 2021.

Rammes av innstrammingene

Pandemien førte våren 2020 til flere ukers stans i tidskritiske anleggsarbeider, og PNC opplyser om følgekonsekvenser som ikke har vært mulig å hente inn videre i gjennomføringen. En direkte følgekonsekvens har vært forsinket omlegging av E18 til ny bru i juni måned og påfølgende forsinket oppstart med riving av den gamle hengebrua, heter det i meldingen.

Entreprenøren er også hardt rammet av karantenebestemmelsene for innreise til Norge, siden de fleste betongarbeidere og funksjonærer er pendlere fra Polen. Med de innskjerpede karantenereglene som nettopp ble innført i Norge, må de ansatte nå i ti dagers karantene når de ankommer Norge etter opphold hjemme.

Produksjonsfeil

I østenden av den nye Varoddbrua ble det før sommeren i år montert opp ei ny stålbru som skal føre gående og syklende fra ny bru og ned til Sømsveien under E18. Arbeidene har nå i flere uker stoppet helt opp siden det er avdekket produksjonsfeil i bolter for innfestingen av stålbrua inn på den nye Varoddbrua. Videre arbeider på stålbrua vil ikke bli utført før alle forhold omkring saken er avklart, skriver Vegvesenet videre.

Både PNC og deres leverandør av stålboltene er involvert i saken sammen med fagekspertise i Statens vegvesen. Gjenstående arbeider på stålbru er malingsarbeider, rekkverksmontering, membran og asfaltarbeider før den kan tas i bruk til gang- og sykkelvegtrafikk.

Vegvesenet skriver i meldingen at rivearbeidene stort sett har gått greit, men at enkelte arbeidsoperasjoner har tatt lengre tid enn forventet. Tre personer ble skadd i en ulykke på prosjektet i juli i år.

PNCs plan er nå at riverarbeidene vil være avsluttet i løpet av året. Deretter kan gjenstående breddeutvidelse av den nye Varoddbrua fullføres før ny sykkelekspressvei kan legges over på den nye brua, skiver Vegvesenet.