Kontrakt underskrevet for Jondalstunnelen

24. juni skrev Statens vegvesen under kontraktene for bygging av Jondalstunnelen og rassikringsprosjektet fv. 51 Austrepollen-Nordrepollen.

Entreprenørene Kruse Smith AS og Gjerden fjellsikring as var de to som hadde levert lavest tilbud og som fikk jobbene

Trasévalg
Hordaland fylkeskommune har bestemt valg av trasé. Det blir ny vei i Nordrepollen og opprusting av eksisterende vei om Torsnes. Det er det såkalla Kombinasjon 3-alternativet som er valgt.

Det vil si:
S1red:
Opprusting av vei/tunnel Austrepollen-Nordrepollen og ca. 500 meter ny vei Nordrepollen. Det blir bygd et 30 meter langt rasoverbygg i betong på sørsiden av Bergfjelltunnelen. Tunnelen blir oppgradert med tryggingsutstyr og signalregulert som enfelts. Deler av strekningen på begge sider av Bergfjelltunnelen blir rassikret og det blir satt opp ca. 400 meter fanggjerde. Dette blir gjort i eien rassikringsentreprise.

S6: Ny vei i Nordrepollen og N2red: Opprusting av eksisterende vei om Torsnes.

Fremdrift
Kvinnherad kommune er i gang med omregulering for det valgte alternativet. I Jondal må det nå reguleres for steindeponi og vei til dette deponiet.

Gjerden fjellsikring as starter etter planen 1. juli med helikopterbefaring for å få en oversikt over fjellsiden. Deretter skal det utarbeides plan over hvilket område som må renskes før sikringsnett kan settes opp - på begge ender av Bergfjelltunnelen.

Seinere skal Kruse Smith AS bygge en 30 meter lang portal i tilknyting til Bergfjelltunnelen, søndre utløp.