Konkurransetilsynets rapport gir næringen nye muligheter

Konkurransetilsynet mener konkurransen i boligutviklermarkedet kunne vært bedre Norge og peker på flere forhold de mener er skyld i denne situasjonen. Blant annet trekkes det frem at reguleringsprosessene i kommunene synes å være tidkrevende og flere aktører opplever disse som ineffektive og lite forutsigbare.

Konkurransetilsynet peker også på at regelverket, som plan- og bygningsloven, som styres av Kommunal og moderniseringsdepartementet, bør endres for å få en mer effektiv utvikling, som igjen kan føre til en lavere prisvekst i nyboligmarkedet, spesielt i og rundt de store byene.

Dette er dermed egentlig en gedigen gavepakke til boligutviklerne. Nå får de nok et argument for at reguleringsprosessene må gjøres enklere og mer effektive og at man må legge bedre til rekke for økt boligbygging som kan føre til lavere priser ut til boligkjøperne. Det er her verdt å legge merke til dette avsnittet i rapporten: «Når det gjelder regelverket som boligutviklere må forholde seg til generelt, og da særlig plan‐ og bygningsloven med forskrifter, stiller Konkurransetilsynet spørsmål ved om reguleringene i tilstrekkelig grad avveier lovgivers intensjon opp mot hensynet til konkurransen og i siste instans boligkjøpernes interesser.» Dette går selvsagt også da utover boligprisene ettersom det ikke bygges nok boliger.

Når det gjelder langvarige reguleringsprosesser rammer dette de mindre og mellomstore aktørene som ikke har store nok muskler til å takle en lite uoversiktlig prosess hardest. De har ikke ressurser til å sitte på og utvikle denne typen eiendommer om det ikke tilrettelegges godt nok. De mindre aktørene har ikke nok kapital til å sitte og å vente på at ting skal gå gjennom kverna, de må ha fortgang.

De større boligutviklerne har som oftest en større tomtebank å ta av og har også både tid og ressurser til å sitte gjennom lengre planprosesser – selv om dette selvsagt heller ikke er ønskelig eller fornuftig bruk av ressursene. De ønsker også en rask saksbehandling slik at de kan planlegge hvordan de skal bygge ut de aktuelle områdende. Og selv om mange, for eksempel Konkurransetilsynet, skulle ønske en raskere utbygging av store boligfelt samtidig, er dette langt fra alltid praktisk mulig å få til. Det er mange prosesser og elementer som skal stemme og de riktige aktørene må ha ledig kapasitet. Slik er det slett ikke alltid. Det er derfor ikke bare slik at de store kan trykke på noen knapper og deretter rulle ut store samtidige utbygginger – og dette er ikke det samme som at de sitter og ruger på tomtene for å sikre best mulig avkastning over tid som det vises til i rapporten. Alle er selvsagt interessert i å tjene penger – men vi tror ikke dette er gjengs tankegang hos de store. Som Daniel Kjørberg Siraji OBOS sier; «Tomtebanken vår kan gi 30.000 boligenheter, men i et år med maksimal utnyttelse klarer vi kanskje å realisere 10 prosent av dette».

Rapporten gir nå byggenæringen ytterlige skyts for å få frem bedre reguleringsprosesser og et mer strømlinjeformet regelverk. Dette er noen deler av bransjen har jobbet lenge for og det er ikke rart Per Jæger i Boligprodusentene er meget tilfreds med rapporten fra Konkurransetilsynet. Så får vi se hva konkret som kommer videre ut av denne rapporten. Vi vil tro kommunal- og moderniseringsdepartementet leser rapporten grundig.