Kartillustrasjon: Statens vegvesen.

Konkurranseendringer ved E6 Helgeland nord

Statens vegvesen har kommet med noen endringer som vil legges til grunn for ny utlysning av vegutviklingskontrakten for E6 Korgen – Bolna (Helgeland nord).

Statens vegvesen har vært gjennom en skikkelig evalueringsrunde både internt og sammen med bransjen for øvrig etter at konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Korgen – Bolna måtte stoppes på grunn av laber entreprenørinteresse.

Basert på blant annet tilbakemeldinger fra bransjen har Statens vegvesen kommet med følgende endringer som vil legges til grunn for ny utlysning:

  - Det inviteres inntil fire leverandører som er kvalifisert til å delta i dialogfasen (dette er altså ikke endret siden forrige gang)

- Det honoreres med «losers fee» kr. 600.000.- ved innlevert konsept i dialogfasen og i tillegg kr. 2.000.000.- for de som leverer endelig tilbud. Dette utgjør da kr. 2.600.000.- for de som er med i konkurransen, men som ikke blir valgt som leverandør.

- Statens vegvesen gir åpning for å lette på kravet til 25 prosent egne ansatte hos leverandøren i driftsfasen, altså etter ferdigstillelse av alle byggearbeidene. Detaljene rundt dette vil etaten komme tilbake til i rammene for konkurransen (konkurransegrunnlaget).

- Rammene for konkurransen (konkurransegrunnlaget) samt informasjon om byggherres forutsetninger til leverandørene i dialogfasen legges ut sammen med prekvalifiseringsgrunnlaget.

- Det vil bli gjennomført konferanse i tilknytning til utlysningen av prekvalifiseringen. I denne konferansen vil det bli viet stor fokus knyttet til de ulike fasene i dialogen og Statens vegvesens forventninger til leveransene som skal skje i dialogfasen.

Statens vegvesen skriver i en melding at de fremdeles ønsker tilbakemelding fra bransjen dersom det er viktige forhold knyttet til vegutviklingskontrakten eller prosessen som ikke er belyst godt nok eller bør endres. Tilbakemeldinger kan gis innen mandag 8. september kl. 1200.

Statens vegvesen åpner også for dialog med enkeltaktører. Denne dialogen ser de for seg kan gjennomføres ved at det avholdes møter i uke 37 med møtested i Vegdirektoratet, Oslo. Statens vegvesen vil ha tilbakemeldinger om denne type møter innen 8. september kl. 1200.