Kilen Bolig

En ny bydel er i ferd med å reise seg ved naturreservatet Presterødkilen i Tønsberg. Det første boligprosjektet er bygget av Veidekke Entreprenør for Tolvkanten Bolig AS, og inneholder tre bygg med til sammen 79 leiligheter.

Fakta

Sted: Tønsberg

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Bruttoareal: 10.000 kvadratmeter

Byggherre: Tolvkanten Boliger AS

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 151 millioner kroner

Arkitekt: Spir Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen

Rådgivere: RIB: Sweco l RIBR: Norconsult l RIG: Grunnteknikk l RIAKU: Akustikk Consult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Ingeniørservice l VVS: Olaf B Terjesen l Elektro: Ing. Pettersen l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Pele- og spuntarbeider: Kynningsrud l Grunn- og utomhusarbeider: John Fadum l Kjøkken, bad og garderobe: HTH Kjøkkenforum Sandefjord l Innvendige gipsvegger: Gipsplatemontasje l Maler: Malermester Buer l Taktekker: VKB Bygg l Tømrer: Mesterbygg Sør l Rekkverk og håndløpere: Bomekan l Blikkenslager: Erling Freitag l Lås og beslag, postkasser, vindusåpnere, automatikk: Sikkerhets-kompaniet l A-plan og gulvavretting: Aker Byggteknikk l Mur-, puss- og flis-arbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Ståldører: Firesafe l Aluminiumsdører: AluTek l Garasjeport: Windsor l Boder: Troax l Innerdører: Swedoor l Vinduer og balkongdører: Lian Trevarefabrikk

Tolvkanten Boliger er et selskap i Kilen Handselspark AS, der Profier AS er en av tre eiere for de ulike eiendommene på Kilen.

Jon Lerstang fra Profiers er prosjektleder for Kilen Bolig og daglig leder i Kilen Handselspark. Han forteller om en lang og omfattende prosess siden tomta ble ervervet i 2006.

Blir også storhandel

– I tråd med reguleringsplanen vil størstedelen av tomta inne-holde storhandel og boliger, men den kan også inneholde kontorer. Det er regulert enda et boligfelt med cirka 100 boliger innenfor reguleringsplanområdet. Utbyggingen av de resterende områdene er avhengig av løsninger med andre grunneiere, kommunen og omgjøring av Presterødkrysset, forklarer Lerstang.

Kilenområdet ligger like ved den nye innkjøring fra E18, som er en del av trafikkutbyggingen Tønsbergpakka. Veidekke Entreprenør, som i flere år har arbeidet med Kilen Handelspark om områdeutvikling og bygging av infrastruktur underveis, har bygget det i underkant av 10.000 kvadratmeter store bolig-prosjektet i en totalentreprise til en verdi av 151 millioner kroner.

Spir Arkitekter AS startet sitt utvikling-sarbeid med en mulig-hetsstudie og senere en reguleringsplan for området. Arkitektene Serge van Nes og Magnus Songe-Møller forteller om formgrepet for plasseringen av de tre byggene – et stort avlangt bygg og to mindre og med mer kvadratiske volumer.

Antall boliger, sammen med ambisjonen om gode private og felles uteoppholdsa-real, og en god parkeringsløsning og bod-
arealer til alle boenhetene, var en nøkkelutfordring. Løsningen ble å legge et lokk over parkeringen og legge uteoppholdsarealer over. Kommunens krav til en nedre flomgrense gjorde at bygningsmassen ikke kunne legges lavere.

Spir Arkitekter har hatt et tett samarbeid med landskaps-arkitekten Gullik Gulliksen for å skape gode uteopp-holdsrom.

– Boligene mot Valløveien i nord danner en rygg for å skape en rolig bo-sone mot naturreservatet Presterødkilen og åker--landskapet. Bygget i nord har balkonger mot syd og det felles uteoppholdsarealet, men har i tillegg balkonger mot nordvest for også å hente inn ettermiddags- sola, forteller Songe-Møller.

– Vi ønsket å tilpasse byggene mest mulig for å ivareta de kvalitetene som tomta har. Med de begrensningene som ligger i arealer, byggegrenser og høyder er leilighetene optimalisert så godt det lar seg gjøre, sett ut i fra hva man tror markedet ønsker. De aller fleste får utsyn mot Kilen. Det var arkitektene opptatt av i reguleringen, men også gjennom hele prosessen frem til salg, bekrefter Lerstang.

De 79 leilighetene varierer i størrelse fra 35 til 123 kvadratmeter, og har alle vannbåren gulvvarme. I tillegg har tre- og fireroms-leilighetene gasspeiser.

Byggene er forskjøvet og litt rotert i forhold til hverandre; det gir både sol og dynamikk i utformingen. Alle leilighetene har direkte tilgang via heis og trapper til parkeringsanlegget i underetasjen.

– Selv om denne forskyvningen og rotasjonen ga forskjellige retninger på bæreaksene, og dette igjen ga en liten utfordring for å få til en rasjonell og oversiktlig parkeringskjeller, var det viktige grep for å gi alle leilighetene best mulig lys- og utsikts-forhold, sier van Nes.

Vrakpeler

– Vi visste det var et spørsmåltegn ved grunnforholdene her i Kilenområdet, noe som ble bekreftet da pelearbeidet begynte. I utgangspunktet var det hovedsakelig tenkt betongpeler, men etter flere brudd måtte man erstatte flere av disse med stålkjernepeler. Dette forsinket og fordyret jobben. Grunnforholdene er utenom vår kontrakt, og vi fikk noe tidsforlengelse på grunn av disse problemene, forteller prosjektleder Kjell Ingar Wesetrud i Veidekke.

Wesetrud forteller om en grei byggeprosess, uten de helt store utfordringene. All konstruksjon er plasstøpt, også balkongene.

– Enkelte av balkongene er opptil 14 meter over bakkenivå. Her måtte vi bruke et omfattende system med reisverk for forskaling. Dette krevde en del timeverk, sier Wesetrud.

– Selve utformingen av fasadene er kompleks. Det er mye utkraginger, overganger og flere materialforandringer. Driftsmessig har det allikevel gått greit. Men en streng vinter med mye snø har gjort at vi ikke har kommet lenger i fremdriften på utomhusarbeidet, opplyser anleggsleder Christine Aks Elinder.

Det var et ønske fra arkitektenes side å få frem et prosjekt som var levende, uten å bruke for mange forskjellige materialer. Valget falt på en lys tegl, grå pussflater og et varmt brunt trepanel.

– I forhold til den eksisterende bebyggelsen er det her ganske store bygningskropper. For at de ikke skulle bli for dominerende, måtte de ha en variasjon i fasadeuttrykket som bidrar til å trekke ned skalaen. Et eksempel på det er bruken av tette endevegger og felt av treverk på en andel av balkongene og terrassene, slik at de fremheves som egne, litt karakteristiske volumer i fasadene, sier arkitektene.

For Profier og Lerstang har utviklingen av Kilen tatt lenger tid enn hva man forutså da tomta ble anskaffet.

– Tanken var og er en handelspark. Men gjennom regulerings-prosessene er det gradvis blitt mer et boligprosjekt enn det man tenkte den gang. Det henger jo sammen med reguleringen, men også med at markedet for bolig og handel er i kontinuerlig endring. Sammen med aktørene synes jeg vi har fått til et fint prosjekt, og jeg gleder med til å få utomhusanlegget ferdig, avslutter Lerstang.


Flere prosjekter