Foto: Bymiljøetaten

JV NRC signerte storjobb med Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten og JV NRC signerte 22. oktober hovedentreprisekontrakten for opprusting av Storgata.

Anleggsarbeidet starter i november 2018 og skal ferdigstilles innen utgangen av 2021.

Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten og Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge signerte kontrakten som er verdt cirka 360 millioner kroner.

Arbeidsfellesskapet JV NRC består av NRC Rail AS, HAG Anlegg AS og ALTi bygg og anlegg AS. Oppgraderingen av Storgata er den største kontrakten i rekken av flere oppgraderingsprosjekter i regi av Oslo kommune Bymiljøetaten. Forventet anleggsstart er november 2018.

- For et så stort og komplekst prosjekt er vi glade for å ha med store og erfarne aktører. Vi er avhengig av å ha en entreprenør som forstår hva det innebærer å gjennomføre tung anleggsdrift midt i Oslo sentrum, blant beboere, næringsdrivende, fotgjengere og trafikanter. Håndtering av omgivelsene forventes å bli blant de mest komplekse delene av arbeidet, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven.

Gleder seg
- NRC gleder seg til å bidra med dette miljøprosjektet, hvor vi selv vil gjøre alt for at prosjektet skal bli vellykket med en god miljø- og sikkerhetsprofil. Vi er totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeider, sikkerhet, elektro, tele og signal, og vi jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. På dette prosjektet vil vi bidra med hele verdikjeden vår, forteller Hans Olav Storkås.

Oppgraderingen av Storgata er et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten, og hvor Bymiljøetaten leder prosjektet. Arbeidet er også en del av Trikkeprogrammet. Det nærmeste året vil Bymiljøetaten igangsette lignende prosjekter i Thorvald Meyers gate, Bispegata, og Kongsveien.

Prosjektet
- Storgata er en ulykkesbelastet hovedgate i Oslo sentrum, med betydelig behov for opprustning. Det skal skapes en gate som det oppleves hyggelig og trygt å oppholde seg i, med bredere fortau og god plass for gående, forteller Gerd Robsahm Kjørven. 

- Gata skal få en høy estetisk kvalitet, med trær og annen beplantning, flere benker og egne plasser for sykkelparkering. Storgata skal bygges om til en felles trasé for buss og trikk, med et veidekke som tåler belastningen fra de tunge kjøretøyene. I Storgata kommer det to nye holdeplasser som erstatning for de to trange og ulykkesbelastede plassene som er der i dag. Videre skal det utføres arbeider for vann- og avløpsetaten slik at kommunen unngår ytterligere gravearbeid på strekningene i nær fremtid, sier Robsahm Kjørven.

Midlertidig spor
I tillegg til oppgradering av Storgata skal det også etableres nær en kilometer med midlertidig trikketrasé rundt anleggsområdet. Storgata er eneste mulighet for trikken å komme til Grünerløkka og trikkestallen på Grefsen. For å opprettholde best mulig trikketilbud i prosjektperioden, bygges det en midlertidig dobbeltsporet trikketrasé på 850 meter i Hausmanns gate, Christian Krohgs gate og Stenersgata som leder trikken rundt anleggsområdet i Storgata. Midlertidige spor og fundament fjernes når trikken er tilbake i Storgata. Bussrutene som trafikkerer Storgata i dag får nye traséer i byggeperioden.

Kollektivsatsing
- Med dette er nok en viktig milepæl nådd i jobben med å ruste opp Oslo og forberede byen for framtiden. Inngåelsen av kontrakten i Storgata, betyr at vi snart går i gang med å gjøre Norges mest trafikkerte buss- og trikk-gate til en robust kollektivgate og et trivelig byrom, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel

Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt av bystyret 23. mai 2018. Prosjektet har en kostnadsramme på 676 000 000 kroner. De største kostnadene i prosjektet er arbeider under bakken, utbedringer som ikke blir synlige, men som ville bli merkbare om de ikke blir utført. Nytt overvannsanlegg skal gjøre byen bedre rustet til å tåle de store vannmengdene.