Leder i BfF, Olaf Rømcke (Orica), holder innledningsforedraget.

Jobber med tiltak for å redusere gjenstående sprengstoff

Gjenstående sprengstoff etter salvesprengning innebærer en risiko for de som skal arbeide videre med opplasting og eventuelt videre boring / sprengning. I tillegg innebærer det også en risiko for senere ferdsel i området.

- Både Statens vegvesen og DSB mottar et økende antall rapporter om gjenstående sprengstoff etter salvesprengning, sier Thor Skjeggedal, sekretær i Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF).

BfF er et selvstendig organ opprettet av organisasjoner knyttet til bergsprengning og er blant annet ansvarlig for utdanning av bergsprengere og bergsprengningsledere.

Sikkerhet ved bergsprengning er også et av hovedtemaene til BfF. Derfor har BfF nedsatt en egen arbeidsgruppe for å komme med konkrete tiltak for å redusere problemet med gjenstående sprengstoff etter salvesprengning.

Som en del av dette arrangerte BfF en egen temakveld på Kongsberg 17. november. Her møtte et 30 talls bergsprengere for å få belyst årsaker og tiltak for å få ned mengden av gjenstående sprengstoff. Etter innledning ved representanter fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) og Statens vegvesen ble der en god meningsutveksling som resulterte i noen forslag:

* Type sprengstoff og tennmidler må velges ut fra hva som er best egnet for hver enkelt sprengning

* Elektroniske tenner kan være et godt hjelpemiddel, men eliminerer ikke risikoen helt

* Byggherrene må spesifisere boring og lading som gir minst mulighet for gjenstående sprengstoff og være villig til å betale for det

* Sporing av gjenstående sprengstoff ved hjelp av bombehunder er et effektivt hjelpemiddel

- Dette er innspill som arbeidsgruppen vil ta med seg i det videre arbeidet, sier Skjeggedal.

Basert på den gode erfaringen med Temakvelden på Kongsberg vil BfF forsøke å arrangere tilsvarende kvelder også andre steder rundt om i landet.

Harald Fagerheim fra Statens vegvesen redegjør for erfaringene de har.